Katedrat

Objektivat e Katedrave:

– Përcaktojnë qëllimet dhe objektivat e kurseve individuale/moduleve në përputhje me objektivat e përcaktuara të programeve arsimore;

– Planifikojnë, organizojnë dhe zhvillojnë mësimdhënien;

– Përcaktojnë ekzaminuesit e jashtëm;

– Veprojnë dhe referojnë për raportet e ekzaminuesve të jashtëm;

– Përcaktojnë profesorët vizitorë në Fakultet;

– Implementojnë procesin e vlerësimit në përputhje me rregullat e Fakultetit, të përcaktuara nga KMSH;

– Sigurojnë mekanizmin e përshtypjeve kthyese (feedback-ut) përbrenda kurseve;

– Menaxhojnë me resurset mësimore;

– Sigurojnë bashkëpunimin ndërmjet stafit akademik dhe studentëve

– Koordinon aktivitetet kërkimore shkencore nga fusha shkencore respektive

– Organizojnë kurset e veçanta të trajnimit, takimet profesionale, shkencore dhe konferencat nga fushat e interesit

Rreth Katedrës

Shefi i Katedrës: Dr. sc. Meleq Bahtijari

Katedra e Shkencave Paramjekësore është themeluar në tetor 2004.

Përbërja:

Katedrën e Shkencave Paramjekësore e përbëjnë të gjithë mësimdhënësit e lëndëve Biologji, Kimi dhe Fizikë.

Mësimdhënia:

– Në Katedër zbatohen të gjitha metodat mësimore që mundësojnë lëvizjen drejtë integrimit të plotë dhe koordinimit të mësimit
– Përdoren metoda të mësimdhënies të cilat i inkurajojnë studentët për të marrë, në mënyrë progresive, më shumë përgjegjësi për mësimin e tyre            përgjatë gjithë kursit, ofrojnë mësim të cilësisë së lartë dhe ofrojnë një diapazon të gjerë të mundësive të mësimit. Prej metodave mësimore përdoren:  ligjëratat interaktive, ushtrimet praktike laboratorike, seminaret, workshopet, etj.
– Arritja e njohurive dhe e shkathtësive për punë kërkimoro-shkencore adekuate, me qëllim të zhvillimit të brezave të rinj
shkencorë.
– Metodat e vlerësimit janë të bazuara në objektivat edukative dhe promovojnë mësimin;
– Ofrohen informata të hollësishme për orarin e provimeve, përmbajtjen dhe stilin e provimeve
– Ofrohen informata për personelin dhe për studentët mbi skemat e notimit dhe kriteret për vlerësim duke përfshirë përshkruesit e standardeve të pritura ashtu si ndërlidhen me shkallën e klasifikimit
– Sigurohet mekanizmi i informatave kthyese mbi punën e studentëve, i raporteve të përgjithshme mbi punën e klasës dhe iinformatave kthyese për cilindo student, i cili dështon apo e kërkon atë.
– Strategjia jonë e vlerësimit i nënshtrohet rishqyrtimit të vazhdueshëm.
– Struktura e kurseve të zhvilluara funksionalizohet në këtë proces.
– Sigurohet kontributi i ekzaminuesve të jashtëm në të gjitha aspektet e procesit të vlerësimit

Metodat e vlerësimit:

– provim me test,
– prezentimi i punës seminarike,
– OSLE provime;
– plotësimi i ditarit të punës në ushtrimet praktike

Aktiviteti kërkimor-shkencor:

Katedra ka ngritur kapacitetet e përgjithshme për punë kërkimore-shkencore në arsimin e lartë, ka krijuar infrastrukturë
institucionale, si dhe ka siguruar resurse humane të mjaftueshme për punë kërkimore-shkencore.

Fushat e interesit për hulumtime:

Katedra si fushë me interes për hulumtim ka përcaktuar: sintezën e komponimeve të reja me aktivitet fiziologjikë, hulumtimin e kapacitetit antioksidues të antioksidantëve dhe ndikimi i tyre në organizmin e njeriut, hulumtimi i ndotësve të ambientit të jashtëm, si dhe studimet për përcaktimin e metaleve të rënda në ujë, ushqim, ajër dhe në gjakun e njerëzve, në pjesë të ndryshme të Kosovës

Në projektet shkencore në kuadër të programeve hulumtuese përfshihen edhe studentët.

Rreth Katedrës

Shefi i Katedrës: Prof. dr. sc. Mazllum Belegu

Katedra e Shkencave Themelore Biomjekësore është themeluar në tetor 2004.

Përbërja:

Katedra e Shkencave Themelore Biomjekësore e përbëjnë të gjithë mësimdhënësit e lëndëve Anatomi, Fiziologji, Histologji, Biokimi, Patofiziologji, Patologji, Imunologji, Mikrobiologji, Farmakologji, Hematologji e përgjithshme dhe Biostatistikë.

Mësimdhënia:

– Në Katedër zbatohen të gjitha metodat mësimore që mundësojnë lëvizjen drejtë integrimit të plotë dhe koordinimit të mësimit
– Përdoren metoda të mësimdhënies të cilat i inkurajojnë studentët për të marrë, në mënyrë progresive, më shumë përgjegjësi për mësimin e tyre përgjatë gjithë kursit, ofrojnë mësim të cilësisë së lartë dhe ofrojnë një diapazon të gjerë të mundësive të mësimit. Prej metodave mësimore përdoren: ligjëratat interaktive, ushtrimet praktike, seminaret, workshopet, etj.
– Arritja e njohurive dhe e shkathtësive për punë kërkimoro-shkencore adekuate, me qëllim të zhvillimit të brezave të rinj shkencorë.
– Metodat e vlerësimit janë të bazuara në objektivat edukative dhe promovojnë mësimin;
– Ofrohen informata të hollësishme për orarin e provimeve, përmbajtjen dhe stilin e provimeve
– Ofrohen informata për personelin dhe për studentët mbi skemat e notimit dhe kriteret për vlerësim duke përfshirë përshkruesit e standardeve të pritura ashtu si ndërlidhen me shkallën e klasifikimit- Sigurohet mekanizmi i informatave kthyese mbi punën e studentëve, i raporteve të përgjithshme mbi punën e klasës dhe i informatave kthyese për cilindo student, i cili dështon apo e kërkon atë.
– Strategjia jonë e vlerësimit i nënshtrohet rishqyrtimit të vazhdueshëm.
– Struktura e kurseve të zhvilluara funksionalizohet në këtë proces.
– Sigurohet kontributi i ekzaminuesve të jashtëm në të gjitha aspektet e procesit të vlerësimit

Metodat e vlerësimit:

– provim me test,
– prezentimi i punës seminarike,
– plotësimi i ditarit të punës në ushtrimet praktike

Aktiviteti kërkimor-shkencor:

Katedra ka ngritur kapacitetet e përgjithshme për punë kërkimore-shkencore në arsimin e lartë, ka krijuar infrastrukturë institucionale, si dhe ka siguruar resurse humane të mjaftueshme për punë kërkimore-shkencore.

Fushat e interesit për hulumtime:

Katedra si fushë me interes për hulumtim ka përcaktuar:

Farmakologjia klinike lidhur me përdorimin e antibiotikëve, barnave që veprojnë në sistemin nervor qendror, barnave kardiovaskulare dhe barnave antireumatike.

Interesat tjera hulumtuese përfshijnë dhënien e barnave të të sëmurëve në fazat terminale të sëmundjeve që kanë dhimbje intensive. Identifikimi i komponimeve të cilat në mënyrë më efektive trajtojnë gjenjdet e dhimbjeve aktute dhe kronike, me sa më pak efekte anësore mbesin sfidat tona më të mëdha në hulumtimet biomjekësore dhe farmaceutike.

Poashtu, aktivitetet aktuale në farmakoterapinë e dhimbjes përfshijnë hulumtimet klinike, farmakokinetike, farmakodinamike, studimet farmakoekonomike të analgjetikëve opioidë dhe jo-opioidë të rinj ose ekzistues, racionalizimin e përdorimit të analgjezikëve.

Në projektet shkencore në kuadër të programeve hulumtuese përfshihen edhe studentët.

Rreth Katedrës

Shefi i Katedrës: Prof. dr. sc. Enver Baraku

Katedra e Shkencave të Shëndetit Publik është themeluar në tetor 2004.

Përbërja:

Katedrën e Shkencave të Shëndetit Publik e përbëjnë të gjithë mësimdhënësit e lëndëve Shëndeti Publik, Higjiena, Epidemiologjia, Mjekësia sociale, Kujdesi Primar Shëndetësor dhe Shëndeti&Komuniteti, Edukimi në Shëndetësi dhe Promovimi i Shëndetit.

Mësimdhënia:

Në Katedër zbatohen të gjitha metodat mësimore që mundësojnë lëvizjen drejtë integrimit të plotë dhe koordinimit të mësimit
Përdoren metoda të mësimdhënies të cilat i inkurajojnë studentët për të marrë, në mënyrë progresive, më shumë përgjegjësi për mësimin e tyre përgjatë gjithë kursit, ofrojnë mësim të cilësisë së lartë dhe ofrojnë një diapazon të gjerë të mundësive të mësimit. Prej metodave mësimore përdoren: ligjëratat interaktive, ushtrimet praktike, seminaret, workshopet, etj.
Arritja e njohurive dhe e shkathtësive për punë kërkimoro-shkencore adekuate, me qëllim të zhvillimit të brezave të rinj shkencorë.
Metodat e vlerësimit janë të bazuara në objektivat edukative dhe promovojnë mësimin;
Ofrohen informata të hollësishme për orarin e provimeve, përmbajtjen dhe stilin e provimeve
Ofrohen informata për personelin dhe për studentët mbi skemat e notimit dhe kriteret për vlerësim duke përfshirë përshkruesit e standardeve të pritura ashtu si ndërlidhen me shkallën e klasifikimit
Sigurohet mekanizmi i informatave kthyese mbi punën e studentëve, i raporteve të përgjithshme mbi punën e klasës dhe i informatave kthyese për cilindo student, i cili dështon apo e kërkon atë.
Strategjia jonë e vlerësimit i nënshtrohet rishqyrtimit të vazhdueshëm.
Struktura e kurseve të zhvilluara funksionalizohet në këtë proces.
Sigurohet kontributi i ekzaminuesve të jashtëm në të gjitha aspektet e procesit të vlerësimit

Metodat e vlerësimit:

provim me test,
prezentimi i punës seminarike,
plotësimi i ditarit të punës në ushtrimet praktike
Aktiviteti kërkimor-shkencor:

Katedra ka ngritur kapacitetet e përgjithshme për punë kërkimore-shkencore në arsimin e lartë, ka krijuar infrastrukturë institucionale, si dhe ka siguruar resurse humane të mjaftueshme për punë kërkimore-shkencore.

Fushat e interesit për hulumtime:

Katedra si fushë me interes për hulumtim ka përcaktuar: hulumtimi i ndotësve të ambientit të jashtëm, si dhe studimet për përcaktimin e metaleve të rënda në ujë, ushqim, ajër dhe në gjakun e njerëzve, në pjesë të ndryshme të Kosovës, studimin e kualitetit të ujit të pijshëm, ujit komercial, kualitetit të ajrit, kualitetit të ushqimit të importuar ose vendor, të preparateve kozmetike dhe të preparateve për higjienë si dhe përcaktimin e aditivëve në ushqim.

Fushat specifike të interesit përfshijnë karakterizimin e situatës aktuale në Kosovë lidhur me statusin nutricional të grupeve të ndryshme të popullatës në Kosovë, karakterizimin e situatës epidemiologjike aktuale në Kosovë lidhur me abuzimin e duhanit, zhvillimin dhe implementimin e programit më të mirë për braktisjen e duhanit në Kosovë, si dhe evaluimin e rezultateve përfundimtare të studimit në periudhë më të gjatë kohore.

Fushat klinike të studimeve aktuale përfshijnë programet e skreeningut për monitorimin dhe evaluimin e statusit shëndetësor të popullatës nga ndikimi i dëmshëm i faktorëve mjedisorë, përmirësimin e gjendjes së higjienës në institucionet shëndetësore dhe në institucionet me rëndësi të veçantë për popullatën dhe programet e skreeningut të statusit shëndetësor të popullatës duhanpirëse në Kosovë.

Në projektet shkencore në kuadër të programeve hulumtuese përfshihen edhe studentët.

Rreth Katedrës

Shefi i Katedrës: Prof. Enver Mustafai

Katedra e Shkencave Farmaceutike është themeluar në tetor 2004.

Përbërja:

Katedrën e Shkencave Farmaceutike e përbëjnë të gjithë mësimdhënësit e lëndëve Botanika farmaceutike, Farmakognozia, Kimia farmaceutike, Metodat e Analizës Farmaceutike, Farmacia Sociale, Teknologjia Farmaceutike, Biofarmacia&Farmakokinetikeë, Analiza Farmaceutike, Praktika Profesionale-1 & Menaxhimi i Praktikës Farmaceutike, Efektet Anësore të Barnave dhe Farmakovigjilenca, Praktika Profesionale Farmaceutike, Organizimi dhe Legjislacioni Farmaceutike, Farmaceutikët, Farmaci Klinike & Farmakoterapi, Programi i Eksperiencës Praktike të Strukturuar – Praktika në Farmaci Komunitare, Programi i Eksperiencës Praktike të Strukturuar – Praktika në Farmaci Hospitalore.

Mësimdhënia:

Në Katedër zbatohen të gjitha metodat mësimore që mundësojnë lëvizjen drejtë integrimit të plotë dhe koordinimit të mësimit
Përdoren metoda të mësimdhënies të cilat i inkurajojnë studentët për të marrë, në mënyrë progresive, më shumë përgjegjësi për mësimin e tyre përgjatë gjithë kursit, ofrojnë mësim të cilësisë së lartë dhe ofrojnë një diapazon të gjerë të mundësive të mësimit. Prej metodave mësimore përdoren: ligjëratat interaktive, ushtrimet praktike, seminaret, workshopet, etj.
Arritja e njohurive dhe e shkathtësive për punë kërkimoro-shkencore adekuate, me qëllim të zhvillimit të brezave të rinj shkencorë.
Metodat e vlerësimit janë të bazuara në objektivat edukative dhe promovojnë mësimin;
Ofrohen informata të hollësishme për orarin e provimeve, përmbajtjen dhe stilin e provimeve
Ofrohen informata për personelin dhe për studentët mbi skemat e notimit dhe kriteret për vlerësim duke përfshirë përshkruesit e standardeve të pritura ashtu si ndërlidhen me shkallën e klasifikimit
Sigurohet mekanizmi i informatave kthyese mbi punën e studentëve, i raporteve të përgjithshme mbi punën e klasës dhe i informatave kthyese për cilindo student, i cili dështon apo e kërkon atë.
Strategjia jonë e vlerësimit i nënshtrohet rishqyrtimit të vazhdueshëm.
Struktura e kurseve të zhvilluara funksionalizohet në këtë proces.
Sigurohet kontributi i ekzaminuesve të jashtëm në të gjitha aspektet e procesit të vlerësimit

Metodat e vlerësimit:

provim me test,
prezentimi i punës seminarike,
OSLE-provimi
plotësimi i ditarit të punës në ushtrimet praktike
Aktiviteti kërkimor-shkencor:

Katedra ka ngritur kapacitetet e përgjithshme për punë kërkimore-shkencore në arsimin e lartë, ka krijuar infrastrukturë institucionale, si dhe ka siguruar resurse humane të mjaftueshme për punë kërkimore-shkencore.

Fushat e interesit për hulumtime:

Katedra si fushë me interes për hulumtim ka përcaktuar:

Fusha specifike e interesit përfshinë karakterizimin e praktikës aktuale të përshkrimit të barnave, nëpërmjet implementimit të programit hulumtues për utilizimin e barnave, vlerësimin e ndikimit të legjislacionit farmaceutik në aspektet e kujdesit për të sëmurët dhe kostot, zhvillimin dhe testimin e intervenimeve që kanë për qëllim përmirësimin e parktikës së përshkrimit të barnave dhe rezultateve përfundimtare në interes për të sëmurët. Fushat aktuale të studimeve përfshijnë përdorimin e antibiotikëve, barnat që veprojnë në sistemin nervor qendror, barnat kardiovaskulare dhe barnat antireumatike.

Programi është fokusuar në profesionin e farmacistëve si mundësi të kontrollit efektiv të dhimbjes dhe të simptomave, si dhe të vlerësimet e nevojave arsimore në këtë fushë.

Poashtu, aktivitetet aktuale në farmakoterapinë e sëmundjeve kardiovaskulare përfshijnë hulumtimet klinike, farmakokinetike, farmakodinamike dhe studimet farmakoekonomike të barnave të reja dhe të barnave ekzistuese të sistemit kardiovaskular, përmirësimin e terapisë me barna te të sëmurët, posaqërisht të atyre me hiperlipidemi, hipertensio, pamjaftueshmëri të zemrës, fibrilacion atrial, përdorimi i antikoagulantëve dhe i antitrombotikëve te sëmundjet kardiovaskulare, si dhe vlerësimi i përfshirjes së farmacistëve në parandalimin-menaxhimin e sëmundjeve kardiovaskulare.

Poashtu, fushë interesi është edhe realizimi i hulumtime lidhur me identifikimin e mekanizmave të rezistencës antibiotike, evaluimin e rezistencës bakteriale ndaj antibiotikëve të ndryshëm që përdoren në sistemin e gjerë të spitaleve në Kosovë dhe testimin e modeleve të reja të dozimit te njerësit. Poashtu, do të studiohen modelet farmakokinetike të antibiotikëve të ndryshëm në populacione të veçanta, si dhe vlerësimin e përfshirjes së farmacistëve në studimin e sëmundjeve që mund të parandalohen me vaksinim.

Në projektet shkencore në kuadër të programeve hulumtuese përfshihen edhe studentët.

Rreth Katedrës

Shefi i Katedrës: Dr. sc. Agim Krasniqi

Katedra e Shkencave Klinike është themeluar në tetor 2004.

Përbërja:

Katedrën e Shkencave Klinike e përbëjnë të gjithë mësimdhënësit e lëndëve Mjekësi Interne, Infektologji, Dermatologji, Pediatri, Neurologji, Psikiatri, Mjekësi Familjare, Mjekësi Ligjore dhe Onkologjia.

Mësimdhënia:

Në Katedër zbatohen të gjitha metodat mësimore që mundësojnë lëvizjen drejtë integrimit të plotë dhe koordinimit të mësimit
Përdoren metoda të mësimdhënies të cilat i inkurajojnë studentët për të marrë, në mënyrë progresive, më shumë përgjegjësi për mësimin e tyre përgjatë gjithë kursit, ofrojnë mësim të cilësisë së lartë dhe ofrojnë një diapazon të gjerë të mundësive të mësimit. Prej metodave mësimore përdoren: ligjëratat interaktive, ushtrimet praktike, seminaret, workshopet, etj.
Arritja e njohurive dhe e shkathtësive për punë kërkimoro-shkencore adekuate, me qëllim të zhvillimit të brezave të rinj shkencorë.
Metodat e vlerësimit janë të bazuara në objektivat edukative dhe promovojnë mësimin;
Ofrohen informata të hollësishme për orarin e provimeve, përmbajtjen dhe stilin e provimeve
Ofrohen informata për personelin dhe për studentët mbi skemat e notimit dhe kriteret për vlerësim duke përfshirë përshkruesit e standardeve të pritura ashtu si ndërlidhen me shkallën e klasifikimit
Sigurohet mekanizmi i informatave kthyese mbi punën e studentëve, i raporteve të përgjithshme mbi punën e klasës dhe i informatave kthyese për cilindo student, i cili dështon apo e kërkon atë.
Strategjia jonë e vlerësimit i nënshtrohet rishqyrtimit të vazhdueshëm.
Struktura e kurseve të zhvilluara funksionalizohet në këtë proces.
Sigurohet kontributi i ekzaminuesve të jashtëm në të gjitha aspektet e procesit të vlerësimit

Metodat e vlerësimit:

provim me test,
prezentimi i punës seminarike,
OSCE dhe OSLER-provimet
plotësimi i ditarit të punës në ushtrimet praktike
Aktiviteti kërkimor-shkencor:

Katedra ka ngritur kapacitetet e përgjithshme për punë kërkimore-shkencore në arsimin e lartë, ka krijuar infrastrukturë institucionale, si dhe ka siguruar resurse humane të mjaftueshme për punë kërkimore-shkencore.

Fushat e interesit për hulumtime:

Katedra si fushë me interes për hulumtim ka përcaktuar:

farmakoterapinë e sëmundjeve kardiovaskulare përfshijnë hulumtimet klinike, farmakokinetike, farmakodinamike dhe studimet farmakoekonomike të barnave të reja dhe të barnave ekzistuese të sistemit kardiovaskular, përmirësimin e terapisë me barna te të sëmurët, posaqërisht të atyre me hiperlipidemi, hipertensio, pamjaftueshmëri të zemrës, fibrilacion atrial, përdorimi i antikoagulantëve dhe i antitrombotikëve te sëmundjet kardiovaskulare. Poashtu, fushë interesi është edhe realizimi i hulumtime lidhur me identifikimin e mekanizmave të rezistencës antibiotike, evaluimin e rezistencës bakteriale ndaj antibiotikëve të ndryshëm që përdoren në sistemin e gjerë të spitaleve në Kosovë dhe testimin e modeleve të reja të dozimit te njerësit. Poashtu, do të studiohen modelet farmakokinetike të antibiotikëve të ndryshëm në populacione të veçanta.

Në projektet shkencore në kuadër të programeve hulumtuese përfshihen edhe studentët.

Rreth Katedrës

Shefi i Katedrës: Prof. dr. sc. Cen Bytyçi

Katedra e Shkencave Kirurgjike është themeluar në tetor 2004.

Përbërja:

Katedrën e Shkencave Kirurgjike e përbëjnë të gjithë mësimdhënësit e lëndëve Kirurgji, Ortopedi, ORl, Oftalmologji dhe Gjinekologji me Obstetrikë.

Mësimdhënia:

Në Katedër zbatohen të gjitha metodat mësimore që mundësojnë lëvizjen drejtë integrimit të plotë dhe koordinimit të mësimit
Përdoren metoda të mësimdhënies të cilat i inkurajojnë studentët për të marrë, në mënyrë progresive, më shumë përgjegjësi për mësimin e tyre përgjatë gjithë kursit, ofrojnë mësim të cilësisë së lartë dhe ofrojnë një diapazon të gjerë të mundësive të mësimit. Prej metodave mësimore përdoren: ligjëratat interaktive, ushtrimet praktike, seminaret, workshopet, etj.
Arritja e njohurive dhe e shkathtësive për punë kërkimoro-shkencore adekuate, me qëllim të zhvillimit të brezave të rinj shkencorë.
Metodat e vlerësimit janë të bazuara në objektivat edukative dhe promovojnë mësimin;
Ofrohen informata të hollësishme për orarin e provimeve, përmbajtjen dhe stilin e provimeve
Ofrohen informata për personelin dhe për studentët mbi skemat e notimit dhe kriteret për vlerësim duke përfshirë përshkruesit e standardeve të pritura ashtu si ndërlidhen me shkallën e klasifikimit
Sigurohet mekanizmi i informatave kthyese mbi punën e studentëve, i raporteve të përgjithshme mbi punën e klasës dhe i informatave kthyese për cilindo student, i cili dështon apo e kërkon atë.
Strategjia jonë e vlerësimit i nënshtrohet rishqyrtimit të vazhdueshëm.
Struktura e kurseve të zhvilluara funksionalizohet në këtë proces.
Sigurohet kontributi i ekzaminuesve të jashtëm në të gjitha aspektet e procesit të vlerësimit

Metodat e vlerësimit:

provim me test,
prezentimi i punës seminarike,
OSCE dhe OSLER-provimet
plotësimi i ditarit të punës në ushtrimet praktike
Aktiviteti kërkimor-shkencor:

Katedra ka ngritur kapacitetet e përgjithshme për punë kërkimore-shkencore në arsimin e lartë, ka krijuar infrastrukturë institucionale, si dhe ka siguruar resurse humane të mjaftueshme për punë kërkimore-shkencore.

Fushat e interesit për hulumtime:

Katedra si fushë me interes për hulumtim ka përcaktuar:

hulumtimet klinike lidhur me efikasitetin e trajtimit kirurgjikë dhe të problemeve kirurgjike, krahasimin e efiksitetit dhe të sigurisë së metodave të ndryshme kirurgjike, përdorimit të materialit të ndryshëm kirurgjike, analizat ekonomike të metodave kiruurgjike që shfrytëzohen për trajtimin e pacientëve kirurgjikë.

Në projektet shkencore në kuadër të programeve hulumtuese përfshihen edhe studentët.

Rreth Katedrës

Shefi i Katedrës: Prof. dr. sc. Adil Raka

Katedra e Shkencave Stomatologjike është themeluar në tetor 2004.

Përbërja:

Katedrën e Shkencave Stomatologjike e përbëjnë të gjithë mësimdhënësit e lëndëve Anatomia e Dhëmbëve Humane me Morfologji, Materialet Stomatologjike, Radiologjia orale, Patologjia dentare, Gnatologjia, Protetika Stomatologjike, Hyrje në Stomatologji, Kariesologji, Stomatologji preventive, Kirurgji orale, Trauma e Dhëmbëve, Terapia Konservatine me Endodontikë, Ortodonci, Periodontologji, Mjekësi Orale, Pedodonci, Mjekësia Emergjente në Stomatologji, Implantologji dhe Kirurgji Maksilofaciale.

Mësimdhënia:

Në Katedër zbatohen të gjitha metodat mësimore që mundësojnë lëvizjen drejtë integrimit të plotë dhe koordinimit të mësimit
Përdoren metoda të mësimdhënies të cilat i inkurajojnë studentët për të marrë, në mënyrë progresive, më shumë përgjegjësi për mësimin e tyre përgjatë gjithë kursit, ofrojnë mësim të cilësisë së lartë dhe ofrojnë një diapazon të gjerë të mundësive të mësimit. Prej metodave mësimore përdoren: ligjëratat interaktive, ushtrimet praktike, seminaret, workshopet, etj.
Arritja e njohurive dhe e shkathtësive për punë kërkimoro-shkencore adekuate, me qëllim të zhvillimit të brezave të rinj shkencorë.
Metodat e vlerësimit janë të bazuara në objektivat edukative dhe promovojnë mësimin;
Ofrohen informata të hollësishme për orarin e provimeve, përmbajtjen dhe stilin e provimeve
Ofrohen informata për personelin dhe për studentët mbi skemat e notimit dhe kriteret për vlerësim duke përfshirë përshkruesit e standardeve të pritura ashtu si ndërlidhen me shkallën e klasifikimit
Sigurohet mekanizmi i informatave kthyese mbi punën e studentëve, i raporteve të përgjithshme mbi punën e klasës dhe i informatave kthyese për cilindo student, i cili dështon apo e kërkon atë.
Strategjia jonë e vlerësimit i nënshtrohet rishqyrtimit të vazhdueshëm.
Struktura e kurseve të zhvilluara funksionalizohet në këtë proces.
Sigurohet kontributi i ekzaminuesve të jashtëm në të gjitha aspektet e procesit të vlerësimit

Metodat e vlerësimit:

provim me test,
prezentimi i punës seminarike,
OSCE dhe OSLER-provimet
plotësimi i ditarit të punës në ushtrimet praktike
Aktiviteti kërkimor-shkencor:

Katedra ka ngritur kapacitetet e përgjithshme për punë kërkimore-shkencore në arsimin e lartë, ka krijuar infrastrukturë institucionale, si dhe ka siguruar resurse humane të mjaftueshme për punë kërkimore-shkencore.

Fushat e interesit për hulumtime:

Katedra si fushë me interes për hulumtim ka përcaktuar:

studimin e situatës epidemiologjike të shëndetit oral të popullatës në Kosovë, studimin e programeve stomatologjike për promovimin e shëndetit oral, faktorët që ndikojnë në statusin aktual të shëndetit oral, testimin e teknikave të reja dhe të materialeve që mund të përdoren në stomatologji me qëllim të përmirësimit të rezultateve klinike, rolin e stomatologëve në parandalimin-menaxhimin e sëmundjeve orale në Kosovë.

Fushat klinike të studimeve aktuale përfshijnë programet e skreeningut klinik për prevenimin e sëmundjeve dentare dhe orale.

Rreth Katedrës

Shefi i Katedrës: Prof. dr. sc. Halit Ymeri

Katedra e Shkencave Radiologjike është themeluar në tetor 2004.

Përbërja:

Katedrën e Shkencave Radiologjike e përbëjnë të gjithë mësimdhënësit e lëndëve Radiologji e Përgjithshme, Radiologjia
Orale, Radiologjia për Infermieri, Interpretimi i Imazheve Radiologjike për Fizioterapi, Aparatura Radiologjike, Mjekësia
Emergjente në Radiologji, Anatomia Radiologjike, Metodat Radiologjike, Mbrojtja Radiologjike, Teknikat e Imazherisë,
Mjekësia Nukleare&Radiokimi, Radioterapia, Teknikat Ultrasonografike, Angjiografia Digjitale, Tomografia e Kompjuterizuar
dhe Rezonanaca Magnetike.

Mësimdhënia:

Në Katedër zbatohen të gjitha metodat mësimore që mundësojnë lëvizjen drejtë integrimit të plotë dhe koordinimit të mësimit
Përdoren metoda të mësimdhënies të cilat i inkurajojnë studentët për të marrë, në mënyrë progresive, më shumë përgjegjësi
për mësimin e tyre përgjatë gjithë kursit, ofrojnë mësim të cilësisë së lartë dhe ofrojnë një diapazon të gjerë të
mundësive të mësimit. Prej metodave mësimore përdoren: ligjëratat interaktive, ushtrimet praktike, seminaret, workshopet,
etj.
Arritja e njohurive dhe e shkathtësive për punë kërkimoro-shkencore adekuate, me qëllim të zhvillimit të brezave të rinj
shkencorë.
Metodat e vlerësimit janë të bazuara në objektivat edukative dhe promovojnë mësimin;
Ofrohen informata të hollësishme për orarin e provimeve, përmbajtjen dhe stilin e provimeve
Ofrohen informata për personelin dhe për studentët mbi skemat e notimit dhe kriteret për vlerësim duke përfshirë
përshkruesit e standardeve të pritura ashtu si ndërlidhen me shkallën e klasifikimit
Sigurohet mekanizmi i informatave kthyese mbi punën e studentëve, i raporteve të përgjithshme mbi punën e klasës dhe i
informatave kthyese për cilindo student, i cili dështon apo e kërkon atë.
Strategjia jonë e vlerësimit i nënshtrohet rishqyrtimit të vazhdueshëm.
Struktura e kurseve të zhvilluara funksionalizohet në këtë proces.
Sigurohet kontributi i ekzaminuesve të jashtëm në të gjitha aspektet e procesit të vlerësimit

Metodat e vlerësimit:

provim me test,
prezentimi i punës seminarike,
OSCE dhe OSLER-provimet
plotësimi i ditarit të punës në ushtrimet praktike
Aktiviteti kërkimor-shkencor:

Katedra ka ngritur kapacitetet e përgjithshme për punë kërkimore-shkencore në arsimin e lartë, ka krijuar infrastrukturë
institucionale, si dhe ka siguruar resurse humane të mjaftueshme për punë kërkimore-shkencore.

Fushat e interesit për hulumtime:

Katedra si fushë me interes për hulumtim ka përcaktuar:

studimin e specifitetit dhe të sensitivitetit të metodave radiologjike diagnostike për diferencimin e gjendjeve, studimeve
për determinimin e faktorëve që ndikojnë në radiorezistencë dhe kimiorezistencë të tumorëve malinjë, rolin e ndryshimeve në
mikroambientin e tumorëve në radiorezistencë.

Fushat klinike të studimeve aktuale përfshijnë programet e skreeningut klinik për diagnostikimin e hershëm të sëmundjeve,
si të tumorëve, në fushën e onkologjisë, si dhe të testimit të metodave të reja të trajtimit, me qëllim të parandalimit të
radiorezistencës e të kimiorezistencës së tumorëve malinj solidë dhe prevenimin e progresit të tumorëve në fenotipe
metastatike agresive.

Rreth Katedrës

Shefi i Katedrës: Dr. sc. Fekrije Hasani

Katedra e Shkencave Infermierike është themeluar më 1 tetor 2011.

Përbërja:

Katedrën e Shkencave Infermierike e përbëjnë të gjithë mësimdhënësit e lëndëve Bazat e Kujdesit Infermieror, Kujdesi Infermieror për të Sëmurët Internistikë, Kujdesi Infermieror për të Sëmurët Kirurgjikë, Kujdesi Infermieror për Fëmijët dhe Adoleshentët, Geriatria me Kujdesin Infermieror për të Moshuarit, Kujdesi Infermieror dhe Shëndeti Mental, Kujdesi Infermieror për Pacientët Onkologjikë dhe Kujdesi Paliativ, Kujdesi Maternal, Menaxhmenti dhe Lidershipi në Infermieri dhe Praktika Profesionale Infermierore.

Mësimdhënia:

Në Katedër zbatohen të gjitha metodat mësimore që mundësojnë lëvizjen drejtë integrimit të plotë dhe koordinimit të mësimit
Përdoren metoda të mësimdhënies të cilat i inkurajojnë studentët për të marrë, në mënyrë progresive, më shumë përgjegjësi për mësimin e tyre përgjatë gjithë kursit, ofrojnë mësim të cilësisë së lartë dhe ofrojnë një diapazon të gjerë të mundësive të mësimit. Prej metodave mësimore përdoren: ligjëratat interaktive, ushtrimet praktike, seminaret, workshopet, etj.
Arritja e njohurive dhe e shkathtësive për punë kërkimoro-shkencore adekuate, me qëllim të zhvillimit të brezave të rinj shkencorë.
Metodat e vlerësimit janë të bazuara në objektivat edukative dhe promovojnë mësimin;
Ofrohen informata të hollësishme për orarin e provimeve, përmbajtjen dhe stilin e provimeve
Ofrohen informata për personelin dhe për studentët mbi skemat e notimit dhe kriteret për vlerësim duke përfshirë përshkruesit e standardeve të pritura ashtu si ndërlidhen me shkallën e klasifikimit
Sigurohet mekanizmi i informatave kthyese mbi punën e studentëve, i raporteve të përgjithshme mbi punën e klasës dhe i informatave kthyese për cilindo student, i cili dështon apo e kërkon atë.
Strategjia jonë e vlerësimit i nënshtrohet rishqyrtimit të vazhdueshëm.
Struktura e kurseve të zhvilluara funksionalizohet në këtë proces.
Sigurohet kontributi i ekzaminuesve të jashtëm në të gjitha aspektet e procesit të vlerësimit

Metodat e vlerësimit:

provim me test,
prezentimi i punës seminarike,
OSCE dhe OSLER-provimet
plotësimi i ditarit të punës në ushtrimet praktike
Aktiviteti kërkimor-shkencor:

Katedra ka ngritur kapacitetet e përgjithshme për punë kërkimore-shkencore në arsimin e lartë, ka krijuar infrastrukturë institucionale, si dhe ka siguruar resurse humane të mjaftueshme për punë kërkimore-shkencore.

Fushat e interesit për hulumtime:

Katedra si fushë me interes për hulumtim ka përcaktuar:

evaluimin e praktikës infermierore aktuale në institucionet shëndetësore të Kosovës, zhvillimin dhe testimin e intervenimeve që kanë për qëllim përmirësimin e parktikës profesionale infernierore, menaxhimi dhe administrimi i barnave në institucionet shëndetësore të Kosovës, parandalimi i infeksioneve intrahospitalore dhe kontrolli i infeksioneve, ndikimi i zbatimit të procesit infermieror dhe i planit të kujdesit infermieror në shëndetësi.

Rreth Katedrës

Shefi i Katedrës: Prof. asoc. Naser Ramadani

Katedra e Shkencave Infermierike është themeluar më 1 tetor 2011.

Përbërja:

Katedrën e Mjekësisë Sanitare e përbëjnë të gjithë mësimdhënësit e lëndëve Ekologji e Përgjithshme, Eliminimi i Vektorëve dhe Ekologjia e pesticideve, Ekologjia Mjekësore & Faktorët Fizikë dhe Kimikë, Higjiena e Ujit të Pijshëm, Bazat e Teknologjisë & Preserrvimi i Ushqimit, Mikrobiologjia dhe Virologjia Sanitare, Konstruksionet Industriale, Kontrolli Sanitar i Ushqimit, Analiza Mikrobiologjike dhe Kimike e Ushqimit, Higjiena e Atmosferës, Fiziologjia e Punës dhe Patologjia, Psikologjia e Punës&Ergonomia, Teoritë e Djegies dhe Mbrojtja nga Zjarri, Inxhinjeringu Gjenetik & Modelimi Ekologjik, Mbeturinat dhe Shëndeti, Inspektimi Sanitar, Analiza e Vendit të Punës &Asanacioni.

Mësimdhënia:

Në Katedër zbatohen të gjitha metodat mësimore që mundësojnë lëvizjen drejtë integrimit të plotë dhe koordinimit të mësimit
Përdoren metoda të mësimdhënies të cilat i inkurajojnë studentët për të marrë, në mënyrë progresive, më shumë përgjegjësi për mësimin e tyre përgjatë gjithë kursit, ofrojnë mësim të cilësisë së lartë dhe ofrojnë një diapazon të gjerë të mundësive të mësimit. Prej metodave mësimore përdoren: ligjëratat interaktive, ushtrimet praktike, seminaret, workshopet, etj.
Arritja e njohurive dhe e shkathtësive për punë kërkimoro-shkencore adekuate, me qëllim të zhvillimit të brezave të rinj shkencorë.
Metodat e vlerësimit janë të bazuara në objektivat edukative dhe promovojnë mësimin;
Ofrohen informata të hollësishme për orarin e provimeve, përmbajtjen dhe stilin e provimeve
Ofrohen informata për personelin dhe për studentët mbi skemat e notimit dhe kriteret për vlerësim duke përfshirë përshkruesit e standardeve të pritura ashtu si ndërlidhen me shkallën e klasifikimit
Sigurohet mekanizmi i informatave kthyese mbi punën e studentëve, i raporteve të përgjithshme mbi punën e klasës dhe i informatave kthyese për cilindo student, i cili dështon apo e kërkon atë.
Strategjia jonë e vlerësimit i nënshtrohet rishqyrtimit të vazhdueshëm.
Struktura e kurseve të zhvilluara funksionalizohet në këtë proces.
Sigurohet kontributi i ekzaminuesve të jashtëm në të gjitha aspektet e procesit të vlerësimit

Metodat e vlerësimit:

provim me test,
prezentimi i punës seminarike,
OSLE, OSCE dhe OSLER-provimet
plotësimi i ditarit të punës në ushtrimet praktike
Aktiviteti kërkimor-shkencor:

Katedra ka ngritur kapacitetet e përgjithshme për punë kërkimore-shkencore në arsimin e lartë, ka krijuar infrastrukturë institucionale, si dhe ka siguruar resurse humane të mjaftueshme për punë kërkimore-shkencore.

Fushat e interesit për hulumtime:

Katedra si fushë me interes për hulumtim ka përcaktuar:

hulumtimet nga lëmi i analizës kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit, kualitetit të ushqimit, higjienës, ekologjisë së përgjithshme, ekologjisë së insekticideve, toksikologjisë.

Rreth Katedrës

Shefi i Katedrës: Dr. sc. Zahadin Gashi

Katedra e Shkencave Infermierike është themeluar më 1 tetor 2011.

Përbërja:

Katedrën e Shkencave Infermierike e përbëjnë të gjithë mësimdhënësit e lëndëve Mbrojtja në Laborator, Mikroskopimi dhe Fototeknikat, Patologjia me Teknikat Histopatologjike, Diagnostikimi Klinik Laboratorik, Kimia Klinike, Automatizmi në Laboratorët Mjekësorë, Citodiagnoza, Hematologjia Klinike, Mjekësia Nukleare, Mikrobiologjia Klinike, Kimia Toksikologjike, Imunologjia Klinike me Imunogjenetikë, Kulturat Indore dhe Karakteristikat.

Mësimdhënia:

Në Katedër zbatohen të gjitha metodat mësimore që mundësojnë lëvizjen drejtë integrimit të plotë dhe koordinimit të mësimit
Përdoren metoda të mësimdhënies të cilat i inkurajojnë studentët për të marrë, në mënyrë progresive, më shumë përgjegjësi për mësimin e tyre përgjatë gjithë kursit, ofrojnë mësim të cilësisë së lartë dhe ofrojnë një diapazon të gjerë të mundësive të mësimit. Prej metodave mësimore përdoren: ligjëratat interaktive, ushtrimet praktike, seminaret, workshopet, etj.
Arritja e njohurive dhe e shkathtësive për punë kërkimoro-shkencore adekuate, me qëllim të zhvillimit të brezave të rinj shkencorë.
Metodat e vlerësimit janë të bazuara në objektivat edukative dhe promovojnë mësimin;
Ofrohen informata të hollësishme për orarin e provimeve, përmbajtjen dhe stilin e provimeve
Ofrohen informata për personelin dhe për studentët mbi skemat e notimit dhe kriteret për vlerësim duke përfshirë përshkruesit e standardeve të pritura ashtu si ndërlidhen me shkallën e klasifikimit
Sigurohet mekanizmi i informatave kthyese mbi punën e studentëve, i raporteve të përgjithshme mbi punën e klasës dhe i informatave kthyese për cilindo student, i cili dështon apo e kërkon atë.
Strategjia jonë e vlerësimit i nënshtrohet rishqyrtimit të vazhdueshëm.
Struktura e kurseve të zhvilluara funksionalizohet në këtë proces.
Sigurohet kontributi i ekzaminuesve të jashtëm në të gjitha aspektet e procesit të vlerësimit

Metodat e vlerësimit:

provim me test,
prezentimi i punës seminarike,
OSLE, OSCE dhe OSLER-provimet
plotësimi i ditarit të punës në ushtrimet praktike
Aktiviteti kërkimor-shkencor:

Katedra ka ngritur kapacitetet e përgjithshme për punë kërkimore-shkencore në arsimin e lartë, ka krijuar infrastrukturë institucionale, si dhe ka siguruar resurse humane të mjaftueshme për punë kërkimore-shkencore.

Fushat e interesit për hulumtime:

Katedra si fushë me interes për hulumtim ka përcaktuar:

hulumtimet nga lëmi i imunologjisë, kimisë klinike dhe toksikologjisë.