KOSTO E STUDIMIT

Kostoja e studimeve sipas programeve te studimit per vitin akatemik 2018/2019 eshte si ne vijim:

MËNYRA E PAGESES

Pas provimit pranues studentët duhet të paguajnë 20% të shumës totale në këstin e parë. Pjesën tjetër mund ta paguani me 9 këste të tjera.

PAGESA BËHET NËPRMJET TRANSFERIT BANKAR

Banka: NLB Prishtinë

Paraprakisht, në shërbimin financiar të Kolegjit, studentët marrin Fletëpagesën të cilën e paguajnë në bankë.

Në shërbimin financiar kthehet dëshmia për pagesën e kryer.