Mbështetja Financiare

Mbeshtetja financiare per hulumtime

FINANCIMI

IKSH veprimtarinë e vet kërkimore-shkencore e realizon nëpërmjet mjeteve financiare të siguruara nga:

a) fondet vetanake të Institucionit

b) mjetet që i realizon IKSH, me shërbimet komerciale shkencore e profesionale

c) fondacionet dhe donacionet tjera alternative të ligjshme

d) mjetet e buxhetit të Kosovës të destinuara për veprimtarinë kërkimore-shkencore, përkatësisht të projekteve për të
cilat MASHT-i shpall konkurs

e) grandet e jashtme për mbështetjen e veprimtarisë kërimore-shkencore

f) nga burime të tjera të ligjshme.