Katalogu i Publikimeve

1. “Bazat e terapisë së punës” të Prof.dr. Xhevat Shkodra. (AD.415-2/18, datë 15.03.2018)
2. “Ndihma urgjente mjekësore dhe kujdesi mjekësor në rrethana të veçanta – Urgjenca mjekësore parahospitalore” të Prof.ass. Basri Lenjani (AD.2829-2/18, datë 16.05.2018)
3. “Geriatria” të Prof.ass. Fitim Skeraj (AD.6782-2/18, datë 12.12.2018)
4. “Emergjencat Mjekësore Denatre” të Prof.asoc. Basri Lenjani, me grup autorësh (AD.1080-2/19, datë 06.03.2019)
5. “Reumatologjia” të Prof.ass. Ismet Bajraktari (AD.1243-1/19, datë 13.03.2019)
6. “Kujdesi stomatologjik te fëmijët me diabet” të Prof.ass. Lulëjeta Ferizi-Shabani (AD.94/21, datë 12.01.2021)
7. “Ndihma e pare”, Ligj. Isuf Bajrami (AD.4913-1/21, datë 14.09.2021)