MSc Health Management

MSc Menaxhment Shëndetësor (120 ECTS):

Programi është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.

Programi është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC dhe Direktivën 2013/55/EU të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e dytë të edukimit të lartë profesional, niveli 7 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.

Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.

Rezultatet e të nxënit për programin janë:

  1. për të zhvilluar menaxherë të gatshëm për punë, të cilët mund të ofrojnë udhëheqje efektive në çështjet e shërbimit shëndetësor, ekipe dhe sisteme.
  2. të sigurojë që studentët të kenë një bazë të fortë në parimet që mbështesin sistemet dhe shërbimet shëndetësore,
  3. planifikimi strategjik,
  4. ndryshimi i menaxhimit,
  5. menaxhimi financiar dhe ekonomia shëndetësore,
  6. vendimi dhe marrja e politikave të informuara,
  7. qeverisja klinike dhe administrimi i rrezikut, dhe 
  8. strategjitë e inovacionit dhe përmirësimit.