Qendra për Përsosshmëri në Mësimdhënie dhe Mësim (QMM)

Qendra për Përsosshmëri në Mësimdhënie dhe Mësim (QMM) – angazhohet për të mësuarit dhe mësimdhënien me cilësi të lartë që nxit angazhimin dhe suksesin e studentëve. Zyra punon në bashkëpunim me stafin dhe studentët në Kolegjin për të siguruar përsosmëri në të gjitha aspektet e mësimit, mësimdhënies, vlerësimit dhe praktikës dixhitale.