PROGRAMMES

PROGRAMMES

By decision no. 641/15, dated 13.07.2015 and Decision no. 820/15, dated 31.08.2015 of AKA, Study Programs of the College of Medical Sciences “Rezonanca”

  • Dentistry - Integrated Program (300 ECTS)
  • Bachelor of Science in Community Pharmacy (180 ECTS)
  • Bachelor of Science in Physiotherapy (180 ECTS)
  • Bachelor of Science Laboratory Biochemistry (180 ECTS)
  • Bachelor of Science in Nursing (180 ECTS)
  • Bachelor of Science in Diagnostic Radiology (180 ECTS)
  • Master of Science in Pharmacy (120 ECTS)
  • Master of Science in Nursing (120 ECTS)
  • Master of Science in Diagnostic Radiology (120 ECTS)

Are accredited for the period October 1, 2015 to September 30, 2018.
The College of Medical Sciences “REZONANCA”, since its licensing, in 2004, up-to-date enabled the enrichment of the current education system in the field of medical sciences in Kosovo. In cooperation with relevant national and international institutions, the CMS has gained the reputation as an institution of higher education, which will continue to offer, promote and develop quality programs and services, according to international standards.
All study programs are accredited by Kosovo Accreditation Agency (KAA) and MEST.

Mission Statement and Objectives of study programs describe the nature and characteristics of the study programs and training in medical fields.

The Mission Statement and the objectives of the study program also present general expectations regarding the standards for obtaining qualifications at the given level.

BsC. o Radiologjisë Diagnostike

Programi është në përputhje me Procesin e Bolonjës dhe me direktivat evropiane për profesionet tjera shëndetësore. Programi është i disajnuar ashtu që gjatë tri viteve të studimit, studenti merr 5400 orë të mësimit teorikë dhe trajnim praktik, duke përfshirë edhe mësimin e vetëdrejtuar. Ngarkesa e studentit përfshinë ligjëratat, ushtrimet, seminaret, workshopet, praktikën klinike dhe mësimin e pavarur. Praktika klinike merr pjesë me 9 ECTS në fondin e përgjithshëm të orëve të kontaktit dhe realizohet në ambientin klinik – në formë të mësimit praktik. Gjatë kësaj praktike studentët mbikqyren nga mentorët klinikë në nivel të institucionit shëndetësor ku e përfundojnë praktikën klinike, dhe nga mësimdhënësit e Fakultetit dhe asistentët. Praktika klinike e përfunduar evidentohet në Ditarët e Studentit për Praktikën Klinike (Log Book të Praktikës Klinike). Kompetencat e fituara gjatë kësaj praktike vlerësohen nëpërmjet OSCE provimit. Gjatë kursit studentët fitojnë 180 ECTS (European Credit Transfer System), prej të cilave 10% i fitojnë nga lëndët zgjedhore, kurse 15 ECTS i fitojnë nga Punimi i Diplomës. Programi i studimeve është i ndarë në këto module: • Moduli i Lëndëve Radiologjike (Radiological Sciences Module – RC) • Moduli i Lëndëve Bazike Mjekësore (Basic Sciences Module – BBS) dhe • Moduli i Shkencave Sociale (Social Sciences Module- SSM).

DEKLARATA E MISIONIT DHE OBJEKTIVAVE TË PROGRAMIT RADIOLOGJI DIAGNOSTIKE

Objektivat në lidhje me NJOHURITË

– njohuritë lidhur me fizikën radiologjike, mbrojtjen, biologjinë dhe ekzaminimet dozimetrike radiologjike
– njohuri lidhur me anatominë humane, duke përfshirë zhvillimin e tij prej jetës fetale deri te pleqëria.
– njohja e proceseve patologjike dhe të parametrave fiziologjikë për të përshpejtuar nxjerrjen e konkluzionit klinik lidhur me natyrën e ekzaminimit radiologjik që do të shfrytëzohet për rastin konkret, në mënyrë që gjendja e përgjithshme e të sëmurit mos të keqësohet gjatë ekzaminimit.
njohuri lidhur me manifestimin dhe kursin e sëmundjeve dhe të proceseve traumatike, me fokusim në shenjat klinike dhe simptomat.
si radiologu diagnostik mund të influencojë dhe të mbështes promovimin e shëndetit dhe edukimin shëndetësor në populacionin e tij klinik.
njohuri lidhur me bazën shkencore të një sërë procesesh diagnostike radiologjike, në mënyrë që imazhet të gjenerohen dhe të manipulohen në mënyrë efektive në relacion me patologjinë ose traumën e demonstruar.
– njohuri lidhur me paisjet radiologjike që shfrytëzohen në radiologjinë diagnostike, në mënyrë që paisjet e tilla të shfrytëzohen në mënyrë të sigurtë dhe efektive.
– njohuri lidhur me farmakologjinë e substancave kontraste që shfrytëzohen në ekzaminimet e radiologjisë diagnostike dhe ringjalljes emergjente
– njohuri lidhur me metodat e administrimit të kontrasteve dhe barnave, duke përfshirë edhe administrimin intravenoz.
– njohuri lidhur me legjislacionin, rregullativat, etikën profesionale dhe shkencore.
– njohuri dhe shkathtësi për komunikim në baza shkencore me të sëmurët
– njohuri lidhur me procesin e radiologjisë diagnostike dhe ekzaminimet standarde radiologjike.
– njohuri lidhur me ekzaminimet specialistike radiologjike dhe intervenimet.
– të kuptojnë zhvillimin aktual dhe trendet shkencore dhe praktike të radiologjinë diagnostike.

Shkathtësitë:

– shkathtësi të mjaftueshme për reflektim: vlerësim kritik dhe shkencor e praktik në radiologjinë diagnostike
– të reflektojnë lidhur me mundësitë dhe limitimet në përputhje me njohuritë profesionale.
– evaluojnë ndikimin e njohurive profesionale në praktikë.
– të sintetizojnë njohuritë e bazës shkencore të radiologjisë diagnostike dhe aplikimin e tyre në praktikë.
– të analizojnë në mënyrë të sigurtë procesin e informimit dhe të bazës së të dhënave, në mënyrë që të kryhen ekzaminimet në mënyrë eficiente dhe efektive.
– shkathtësi për zgjidhje të problemeve praktike
– të vlerësojnë nevojat e pacientëve me qëllim të determinimit të natyrës precize të ekzaminimit që nevojitet.
– të parapërgatisin pacientin, si në aspektin fizik, ashtu edhe në ate psikologjik, me qëllim të kryerjes efektive të ekzaminimit radiologjik.
– pozicionimin e pacientit në mënyrë të sigurtë, dhe senzitive për ekzaminim.
– manipulimi me paisjet teknologjike në mënyrë të sigurtë dhe efektive.
– të prodhojnë dhe të manipulojnë me imazhet e prodhuara në mënyrë efektive dhe të sigurtë, në relacion me patologjinë ose traumën ekzistuese.
– të evaluojë dhe interpretojë imazhet e prodhuara, lidhur me marrjen e vendimit për pranueshmërinë e kualitetit të imazhit të prodhuar, në kontektst të konditës së pacientit.
– të regjistrojnë dhe të raportojnë gjetjet në mënyrë të sigurtë.
– të inicojnë procedurat e ringjalljes, nëse është nevoja.
– të aplikojnë agjentët e kontrastit në trup kur kërkohet, duke përfshirë administrimin IV.
– të menaxhojnë kohën në mënyrë efektive.

Qëndrimet dhe vlerat profesionale

– Pranojnë angazhimet për përkrahjen e standardeve të cilat i kërkon mjekësia, respektimin e të sëmurëve dhe ruajtjen e fshehtësisë së pacientit (konfidencialiteti);
– Praktikojnë ndershmërinë personale dhe përmbushin përgjegjësitë ligjore dhe etike në kuadër të ofrimit të kujdesit ndaj individëve, ndaj grupeve të popullatës dhe ndaj popullatës në tërësi;
– Ruajnë shprehitë e praktikës reflektuese, të mësimit të vetëdrejtuar dhe edukimit të vazhdueshëm profesional, bashkë me gatishmërinë për të pranuar kufizimet e tyre dhe për të kërkuar ndihmë kur kanë nevojë për te.

Is there any parking nearby?

Provided by the KU Institute of Education, this programme is available by distance learning, allowing you to study flexibly while balancing work and personal lifes.

The MSc Finance (EG. Banking) deepens your understanding of banks and financial markets, and how they relate to performance. It will help you to advance your career in finance and policy.

Can I leave my bags at meeting point?

Provided by the KU Institute of Education, this programme is available by distance learning, allowing you to study flexibly while balancing work and personal lifes.

The MSc Finance (EG. Banking) deepens your understanding of banks and financial markets, and how they relate to performance. It will help you to advance your career in finance and policy.

Will the tour be cancelled due to weather?

Provided by the KU Institute of Education, this programme is available by distance learning, allowing you to study flexibly while balancing work and personal lifes.

The MSc Finance (EG. Banking) deepens your understanding of banks and financial markets, and how they relate to performance. It will help you to advance your career in finance and policy.