Qendra për e-Learning

Kjo qendër ka për detyrë të mbështes komunitetin e Kolegjit për shfrytëzimin e TI për të përmirësuar rezultatet dhe procesin mësimor.

Qëllimet kryesore të Qendrës eLearning janë:

– sigurimi dhe mirëmbajtja e paisjeve të TI që mundësojnë zbatimin e formave innovative të mësimdhënies nëpërmet mësimit në distancë;
– të sigurojë shërbime cilësore arsimore dhe efikasitet në aktivitetet e e-mësimit;
– informimin lidhur me potencialet e e-learning, në rritjen e mësimdhënies dhe mësimnxënies;
– siguron ndihmë në rritjen e efektivitetit të mësimdhënies dhe mësimit duke e mbështetur stafin për të zhvilluar një material shtesë interaktiv online;
organizimin e programeve trajnuese për stafin me qëllim të rritjes s shkathtësive të nevojshme për eLearning, në mënyrë që më lehtë të zhvillojë dhe të sigurojë materiale online për lëndët e tyre;
– prodhimin e Manualëve për online mësimdhënien.

Koordinator i Qendrës për E-Learning është Behar Muji dhe për punët i përgjigjet Rektorit dhe Prorektorit për Çështje Mësimore.