ZYRA PËR ECTS

Zyra për ECTS – siguron përcaktimin e ECTS kredive sipas “Udhëzuesit të Përdoruesve të ECTS në Kolegj. Zyra për ECTS ofron një mënyrë të thjeshtë dhe transparente të matjes dhe krahasimit të programeve të studimit dhe arritjeve të të nxënit dhe transferimin e tyre nga një institucion në tjetrin. Zyra për ECTS ofron tre dokumente kryesore: 1. Paketa e informacionit, 2. Marrëveshja e të mësuarit dhe 3. Transkriptin e të dhënave.

Zyra për ECTS merret edhe me administrimin e shërbimeve për njohjen e studimeve.

Zyra për ECTS përbëhet nga Zyrtari për ECTS.

Zyra për ECTS  raporton te Prorektori për Çështje Mësimore dhe Sekretari i Kolegjit