Politikat dhe Rregulloret

RREGULLORET E KOLEGJIT

KODI I ETIKES REZONANCA 2021 (CODE of ETHICS)
Rregullativa per pronësinë intelektuale AMECC Rezonanca 2021 (Intellectual property regulations)
Rregullorja Disiplinore 2021 (Disciplinary Regulation)
RREGULLORJA E IKSH 2021 (REGULATION OF THE RESEARCH INSTITUTE)
RREGULLORJA E STUDIMEVE 2021 (STUDY REGULATION)
Rregullorja per emërimin, riemërimin dhe vancimin e stafit akademik në AMECC Rezonanca 2021 (Regulation on appointment, reappointment and promo)
Rregullorja per financimin e veprimtarise kerkimore-shkencore 2021 (Regulation on financing the research activity)
Rregullorja per te ardhurat personale ne Kolegjin Rezonanca 2019 (Regulation on personal income)
STATUTI i Institutit KSH 2021 (Statute of Research Institute)
STATUTI PER QEVERISJE 2021 (Statute of the College)
Rregullore mbi organizimin dhe sistematizimin e vendeve te punes (REGULATIONS ON THE ORGANIZATION AND SYSTEMATIZATION OF JOBS)
RREGULLORE PER MASAT DHE PROCEDURAT DISIPLINORE NDAJ PERSONELTI AKADEMIK (REGULATION ON DISCIPLINARY MEASURES AND PROCEDURES AGAINST ACADEMIC ST
RREGULLORE PER MENAXHIM ZYRTAR DHE ARKIVOR (REGULATIONS ON OFFICIAL AND ARCHIVAL MANAGEMENT)
RREGULLORE PER MENAXHIMIN E PROGRAMT SEMS (SEMS PROGRAM MANAGEMENT REGULATIONS)
RREGULLORE PER MOBILITET AKADEMIK TE STUDENTEVE (STUDENT REGULATION ON ACADEMIC MOBILITY)
RREGULLORE PER PUNEN E KESHILLIT TE FAKULTETIT (REGULATION OF THE WORK – FACULTY COUNCIL)
Rregullorja per temen e diplomes Bachelor dhe Master (Regulation on drafting the Bachelor and Master diploma thesis)
MANUALI I KOLEGJIT Rregullativat dhe Procedurat 2021_22 (College Manual Policies and Procedures 2021_22)
Rregullorja per Publikimet e Kolegjit Rezonanca
RREGULLORJA E punës së SENATIT 2021 (REGULATION OF THE PROCEDURE OF SENATE)
KODI I VESHJES (Dress Code)
Korniza e Politikave për Sigurimin e Cilësisë