E-Maili Zyrtar dhe Çasja në Moodle Platformë

Pasi që studentët e përfundojnë procesin e regjistrimit ne kolegj fillon hapja e email zyrtar të kolegjit me
domain të Rezonances:
emri.mbiemri@rezonanca-rks.com

   1. Për tu kyçur në email në shfrytëzojmë platformën e Microsoft për Edukim që është i përshtatëshum edhe për verzione mobil:

   2. Për tu kyçur në platformën e-Learning(Moodle) studentë mund të kyçen duke shfrytzuar emailt
e tyre me domain Rezonances:

emri.mbiemri@rezonanca-rks.com