Fakultetet

FAKULTETET

1. Në përbërjen e Kolegjit ekzistojnë këto fakultete:
1.1. Fakulteti Stomatologjisë;
1.2. Fakulteti i Farmacisë;
1.3. Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike është njësi akademike e Kolegjit i angazhuar për mësimdhënie dhe për kërkime të aplikuara shkencore në disiplinat akademike përkatëse.
Mësimdhënia akademike përqendrohet në programet e studimeve të orientuara në praktikë, duke ndjekur konceptin e Institucioneve të Shkencave Mjekësore të Aplikuara të Evropës.
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike e përqendron profilin e vet arsimor dhe kërkimor për nevojat e vendit, në riaftësimin dhe për mësimin gjatë gjithë jetës të profesionistëve, si dhe ofron shërbime praktike për partnerët vendorë.
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike ofron këto lloje të studimeve:
Studimet themelore – bachelor:
1. BSc Infermieri (180 ECTS)
Programi BSc të Infermierisë është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi BSc të Infermierisë i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.
Programi BSC të Infermierisë është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë të edukimit të lartë profesional, niveli 6 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Rezultatet e të nxënit për programin BSc të Infermierisë janë:
• kuptojnë konceptet kyçe të disiplinave që mbështesin edukimin dhe trajnimin e të gjithë profesionistëve të kujdesit shëndetësor, si dhe njohuri të detajuara të disa prej këtyre.
• kuptojnë strukturën dhe funksionin e trupit të njeriut, së bashku me një njohuri për mosfunksionim dhe patologjitë;
• kuptojnë filozofinë e kujdesit shëndetësor dhe social, rreguallativat, si dhe të kuptojnë përcjelljen e tyre në etikë dhe praktikën e bazuar në evidencë;
• kuptojnë rëndësinë e shkencave sociale dhe psikologjike të shëndetit dhe të kujdesit shëndetësor;
• rolin e praktikantëve të kujdesit shëndetësor në promovimin e shëndetit dhe edukimi shëndetësor;
• legjislacionit dhe kodi profesional statutor të sjelljes që ndikojnë në shëndetin dhe praktikën e kujdesit social.
• të kenë aftësi për të mbledhur dhe vlerësuar provat dhe informacionin nga një gamë të gjerë të burimeve;
• aftësi për të përdorur metoda për të mbledhur dhe interpretuar të dhënat në mënyrë që të sigurojë informacion që do të informojë ose të realizojë përfitim praktik.
• Zgjidhjen e problemeve
• të menduarit logjik dhe sistematik;
• aftësi për të nxjerrë konkluzione të arsyetuara dhe gjykimeve të qëndrueshme.
• aftësitë efektive në komunikimin e informacionit, këshilla, mësim, dhe mendimit profesional për kolegë, pacientë, klientë, të afërmit e tyre dhe kujdestarët dhe, kur është e nevojshme, për grupet e kolegëve apo klientëve.
• Aftësia për të kuptuar, manipuluar, me gojë dhe paraqitjen e të dhënave numerike.
• aftësi për t’u angazhuar me teknologji, veçanërisht efektiv përdorimin efikas të informacionit dhe teknologjisë së komunikimit.
• Pranojnë angazhimet për përkrahjen e standardeve të cilat i kërkon stomatologjia, respektimin e të sëmurëve dhe ruajtjen e fshehtësisë së pacientit (konfidencialiteti);
• Praktikojnë ndershmërinë personale dhe përmbushin përgjegjësitë ligjore dhe etike në kuadër të ofrimit të kujdesit ndaj individëve, ndaj grupeve të popullatës dhe ndaj popullatës në tërësi;
Ruajnë shprehitë e praktikës reflektuese, të mësimit të vetëdrejtuar dhe edukimit të vazhdueshëm profesional, bashkë me gatishmërinë për të pranuar kufizimet e tyre dhe për të kërkuar ndihmë kur kanë nevojë për te.
2. BSc Fizioterapi (180 ECTS):
Programi BSc të Fizioterapisë është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi BSc të Fizioterapisë i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.
Programi BSC të Fizioterapisë është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC dhe Direktivën 2013/55/EU të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë të edukimit të lartë profesional, niveli 6 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Rezultatet e të nxënit për programin BSc të Fizioterapisë janë:
• Aftësi për të zbatuar njohuritë dhe aftësitë e fituara teorike në zhvillimin, mirëmbajtjen dhe restaurimin e lëvizjes, si dhe aftësitë funksionale të individëve dhe grupeve të të gjitha moshave, si dhe individëve dhe / ose grupeve, lëvizja dhe aftësia funksionale e të cilëve janë të atakuara, të kufizuara, të prekura apo të përkeqësuara për shkak të një sëmundjeje ose dëmtimi;
• Aftësi për të zbatuar aftësitë dhe gjykimin e mendimit kritik në planifikimin, zbatimin dhe vlerësimin e efektivitetit të procesit të fizioterapisë;
• Aftësi për të aplikuar teorinë e bazuar në dëshmi nga fusha të ndryshme në përvojën praktike;
• Aftësi për kryerjen autonome të detyrave të profesionit, marrjen e vendimeve dhe zgjidhjen e problemeve profesionale;
• Aftësi për të analizuar, sintetizuar dhe parashikuar problemet profesionale dhe zgjidhjet brenda një ekipi multidisiplinar;
• Të marrë pjesë në mënyrë efektive në qasjet ndër-profesionale në ofrimin e kujdesit shëndetësor;
• Aftësi për të zbatuar metodat dhe procedurat kërkimore në fushën e fizioterapisë;
• Përdorni disa aftësi efektive ndërpersonale në praktikën mjekësore, bazuar në kuptimin e marrëdhënieve ndërpersonale, rëndësinë e komunikimit me pacientët, familjen dhe profesionistët e tjerë të përfshirë në kujdesin e këtyre pacientëve;
• Kontribuoni sipas talenteve dhe potencialeve, në zhvillimin e praktikës mjekësore dhe njohurive të saj bazë përmes diskutimit klinik të punës së botuar, vëzhgimit të kujdesshëm ose eksperimentimit dhe analizës së rreptë
• Pranoni angazhimin për të mbështetur standardet që kërkon pacienti, respektojnë pacientët dhe konfidencialitetin e pacientëve;
• Të praktikoni ndershmërinë personale dhe të përmbushni përgjegjësitë ligjore dhe etike nga ofrimi i kujdesit për individët, grupet dhe popullsinë e përgjithshme;
Mbani aftësitë e praktikës reflektuese, të vetë-udhëhequr, arsimin dhe edukimin profesional të vazhdueshëm, së bashku me gatishmërinë për të pranuar kufizimet e tyre dhe për të kërkuar ndihmë kur është e nevojshme.
3. BSc Radiologji Diagnostike (180 ECTS):
Programi është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.
Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Programet lëndore të lëndëve të ofruara në programin e studimit BSc Radiologji Diagnostike ofrojnë nivel të kënaqshëm në përputhje me profilin dhe fushën e programit. Emërtimet e kurseve janë të ngjashme me programet ndërkombëtare të kësaj dispipline.
Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi, përfshirë edhe orët e mësimit të vetëdrejtuar. Një ECTS korrespondon me 30 orë ngarkesë të studentit, përfshirë edhe mësimin e vetëdrejtuar. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë të edukimit të lartë profesional, niveli 6 sipas KKK/EQF. Programi është në përputhje me Direktivën 2013/55/EC dhe Direktivën 2005/36/EC, të Bashkimit Evropian (BE), mbi Njohjen e Kualifikimeve Profesionale. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Programi është i strukturuar në një sërë lëndësh me kredite të ndryshme, disa të detyrueshme ndërsa të tjera me zgjedhje.
Në përgjithësi, programi përbëhet nga:
• kurse bazë (lëndë themelore biomjekësore – BC Basic Courses);
• kurset në relacion me Radiologjinë (RC – Radiology related Courses)
• kurset klinike (CC – Clinical Courses)
• kurset bazë për shkathtësi komunikimi (CS – Communication Skills Courses);
• kurset zgjedhore (EC – Elective Courses).
Kurset bazë, kurset në relacion me Radiologjinë Diagnostike dhe kurset bazë për shkathtësi komunikimi janë të gjitha kurse të detyrueshme.
Kurset zgjedhore janë tre llojesh:
– Kurset zgjedhore specifike të disiplinës (DSEC – Discipline Specific Elective Courses),
– kurset zgjedhore për përmirësimin e aftësive (SIEC – Improve Skills Elective Courses) dhe
– kurset zgjedhore të përgjithshme (GEC – General Elective Courses).
Programi i studimit është me kohë të plotë, në kohëzgjatje 3 vite akademike, secili me nga dy semestra, gjithsej 6 semestra. Secili semestër ka kohëzgjatje normale 15 javë. Në secilin semestër trajtohen lëndët të cilët janë të vlerësuar me kredite sipas sistemit europian (ECTS). Numri i lëndëve në çdo semestër akademik është 6-8 kurse. Sipas semestrave: në semestrin 1, 2 dhe 3 janë 7 lëndë, në semestrin 4 janë 8 lëndë, në semestrin 5 janë 6 lëndë, kurse në semestrin e fundit janë 3 lëndë. Në semestrin e gjashtë studentët punojnë projektin e diplomimit, të cilin e mbrojnë në mënyrë publike. Pas përfundimit të kurseve individuale studenti kalon edhe provimin përfundimtar gjithpërfshirës.
Në përfundim të programit lëshohet diplomë Bachelor i Shkencave të Radiologjisë Diagnostike.
Rezultatet e të nxënit për programin BSc Radiologji Diagnostike:
Me përfundimin e programit studentët duhet të kenë:
• shkathtësi të mjaftueshme për reflektim: vlerësim kritik dhe shkencor e praktik në radiologjinë diagnostike
• të reflektojnë lidhur me mundësitë dhe limitimet në përputhje me njohuritë profesionale.
• evaluojnë ndikimin e njohurive profesionale në praktikë.
• të sintetizojnë njohuritë e bazës shkencore të radiologjisë diagnostike dhe aplikimin e tyre në praktikë.
• të analizojnë në mënyrë të sigurtë procesin e informimit dhe të bazës së të dhënave, në mënyrë që të kryhen ekzaminimet në mënyrë eficiente dhe efektive.
• shkathtësi për zgjidhje të problemeve praktike
• të vlerësojnë nevojat e pacientëve me qëllim të determinimit të natyrës precize të ekzaminimit që nevojitet.
• të parapërgatisin pacientin, si në aspektin fizik, ashtu edhe në ate psikologjik, me qëllim të kryerjes efektive të ekzaminimit radiologjik.
• pozicionimin e pacientit në mënyrë të sigurtë, dhe senzitive për ekzaminim.
• manipulimi me paisjet teknologjike në mënyrë të sigurtë dhe efektive.
• të prodhojnë dhe të manipulojnë me imazhet e prodhuara në mënyrë efektive dhe të sigurtë, në relacion me patologjinë ose traumën ekzistuese.
• të evaluojë dhe interpretojë imazhet e prodhuara, lidhur me marrjen e vendimit për pranueshmërinë e kualitetit të imazhit të prodhuar, në kontektst të konditës së pacientit.
• të regjistrojnë dhe të raportojnë gjetjet në mënyrë të sigurtë.
• të inicojnë procedurat e ringjalljes, nëse është nevoja.
• të aplikojnë agjentët e kontrastit në trup kur kërkohet, duke përfshirë administrimin IV.
• të menaxhojnë kohën në mënyrë efektive.
Qëndrimet dhe vlerat profesionale
• Pranojnë angazhimet për përkrahjen e standardeve të cilat i kërkon mjekësia, respektimin e të sëmurëve dhe ruajtjen e fshehtësisë së pacientit (konfidencialiteti);
• Praktikojnë ndershmërinë personale dhe përmbushin përgjegjësitë ligjore dhe etike në kuadër të ofrimit të kujdesit ndaj individëve, ndaj grupeve të popullatës dhe ndaj popullatës në tërësi;
• Ruajnë shprehitë e praktikës reflektuese, të mësimit të vetëdrejtuar dhe edukimit të vazhdueshëm profesional, bashkë me gatishmërinë për të pranuar kufizimet e tyre dhe për të kërkuar ndihmë kur kanë nevojë për te.

4. BSc Biokimi Laboratorike (180 ECTS):
Programi është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.
Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Programet lëndore të lëndëve të ofruara në programin e studimit BSc Biokimi Laboratorike ofrojnë nivel të kënaqshëm në përputhje me profilin dhe fushën e programit. Emërtimet e kurseve janë të ngjashme me programet ndërkombëtare të kësaj dispipline.
Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi, përfshirë edhe orët e mësimit të vetëdrejtuar. Një ECTS korrespondon me 30 orë ngarkesë të studentit, përfshirë edhe mësimin e vetëdrejtuar. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë të edukimit të lartë profesional, niveli 6 sipas KKK/EQF. Programi është në përputhje me Direktivën 2013/55/EC dhe Direktivën 2005/36/EC, të Bashkimit Evropian (BE), mbi Njohjen e Kualifikimeve Profesionale. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Programi është i strukturuar në një sërë lëndësh me kredite të ndryshme, disa të detyrueshme ndërsa të tjera me zgjedhje.
Në përgjithësi, programi përbëhet nga:
• kurse bazë (lëndë themelore biomjekësore – BBC Basic Biomedical Courses);
• kurset në relacion me biokiminë laboratorike (BLC Biochemistry Laboratori related Courses)
• kurset bazë për shkathtësi komunikimi (CS Communication Skills Courses);
• kurset zgjedhore (EC Elective Courses).
Kurset bazë, kurset në relacion me biokiminë laboratorike dhe bazë për shkathtësi komunikimi janë të gjitha kurse të detyrueshme.
Kurset zgjedhore janë tre llojesh:
– Kurset zgjedhore specifike të disiplinës (DSEC- Discipline Specific Elective Courses),
– kurset zgjedhore për përmirësimin e aftësive (SIEC-Improve Skills Elective Courses) dhe
– kurset zgjedhore të përgjithshme (GEC- General Elective Courses).
Programi i studimit është me kohë të plotë, në kohëzgjatje 3 vite akademike, secili me nga dy semestra, gjithsej 6 semestra. Secili semestër ka kohëzgjatje normale 15 javë. Në secilin semestër trajtohen lëndët të cilët janë të vlerësuar me kredite sipas sistemit europian (ECTS). Numri i lëndëve në çdo semestër akademik është 5-7 kurse. Sipas semestrave: në semestrin e parë janë 6 kurse, semestrin 2,3 dhe 4 janë 7 kurse, kurse në dy semestrat e fundit janë nga 5 kurse. Në semestrin e gjashtë marrin e projektin e diplomimit, të cilin e mbrojnë në mënyrë publike. Pas përfundimit të kurseve individuale studenti kalon edhe provimin përfundimtar gjithpërfshirës.
Në përfundim të programit lëshohet diplomë Bachelor i Shkencave të Biokimisë Laboratorike.
Rezultatet e të nxënit për programin BSc të Biokimisë Laboratorike janë:
• kryerja e analizave analitike të komplikuara në diagnostikën mjekësore laboratorike dhe në analitikë;
• aftësia për të zbatuar dhe siguruar kontrollin e cilësisë;
• të kenë njohuritë e nevojshme për sigurinë laboratorike, riprodhimin e të dhënave dhe kontrollin e cilësisë, mbajtjen e të dhënave dhe aspekte të tjera të kryerjes me përgjegjësi të kërkimit.
• kompetencat e duhura etike dhe profesionale për të punuar me pacientë dhe material biologjik njerëzor dhe për të punuar në kërkime biomjekësore;
• organizimin dhe marrjen e materialeve biologjike, transportimin e tyre të sigurtë, përpunimin e tyre dhe ruajtjen;
• organizimin e punëve në laborator për analizën e materialeve biologjike;
• mirëmbajtjen dhe kalibrimin e aparaturave të ndryshme dhe të analizatorëve, përgatitjen e reagensave të nevojshëm për përcaktimet kuantitative;
• të punojnë në analizatorë dhe të kontrollojnë rezultatet e fituara, me zbatimin e principeve të kontrollës së kualitetit të punës;
• të kryejnë në mënyrë vetanake hulumtimet rutinore të komplikuara nga lëmi i kimisë klinike;
• manipulimi me analizatorët e thjeshtë dhe të sofistikuar të cilët punojnë në parimin e: spektrometrisë, fluometrisë, polarimetrisë, nefelometrisë, turbidimetrisë, densiometrisë,, spektrometrisë së absorbimit atomik, kromatografisë gazore, etj.
• metodat e separacionit, izolimit dhe identifikimit të biomolekulave, elektroforezës teknike, fokusimin izoelektrik: RIA, ELISA, IRMA teknikat, teknikat kromatografike me sorbensë të ndryshëm;
• vërtetimi dhe përcaktimi i substratit, metabolitëve;
• përcaktimi i aktivitetit të enzimave, nivelit të hormoneve, mikroelementeve dhe vitaminave në materialin biologjik;
• të punojnë në futjen në përdorim të procedurave të reja dhe të përparojnë metodologjinë e punës profesionale;
• ofrojnë shërbime në fushën e diagnostikimin laboratorik të bakterieve, virusëve, kërpurdhave dhe parazitëve – marrjen e mostrave, mbjelljen në terrene ushqyese dhe kryerja e një rishikimi paraprak të rezultateve;
• ofrimi i sherbimeve ne fushen e hematologjise – puna me njehsuesit automaticë te qelizave te gjakut, përgatitja e fshirjeve të gjakut periferik dhe palces së kockave, ngjyrosjet standarde të preparateve si dhe ngjyrosjet citokimike, diferencimin e elementeve te fshirjeve të gjakut periferik dhe ekzaminimet e shpejta të fshirjeve të palces kockore.
• ofrimi i sherbimeve ne fushen e e citodiagnostikes – pregatitja e preparateve citologjike te indeve, lëngjeve trupore, materialit bioptik, ngjyrosjen e preparateve me teknika përkatëse dhe të bëjnë një rishikim të shpejtë të preparateve të marra.
• aplikimi i metodave imunologjike
• ofrimi i shërbimeve bazë në laboratorët e biologjisë molekulare që përdorin materiale njerëzore;
• të fitojnë kompetencat dhe aftësitë e nevojshme për të rritur kulturat e qelizave, indeve dhe organeve
• të organizojnë aktivitete në kuadër të programit ditor të punës së bachelorit të biokimisë laboratorike të përfshirë në ciklin e punës;
• të menaxhojë detyrat administrative që lidhen me punën e përditshme dhe planet që lidhen me procesin e punës;
• të fitojë aftësi për të përdorur mjete moderne të kërkimit të bibliotekave për të gjetur dhe marrë literaturën parësore dhe për të vlerësuar në mënyrë kritike literaturën;
• të aplikojnë dhe të komunikojnë në mënyrë efektive arsyetimin shkencor dhe analizën e të dhënave në formë të shkruar dhe me gojë;
• të mësojnë të punojnë në bashkëpunim në një ekip;
• të përgatisë studentët për t’u përfshirë në fusha të ndryshme të arsimit të lartë ose në profesione në relacion të disiplinave të ndryshme.

5. BSc Mami (180 ECTS):
Programi BSc të Mamisë është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi BSc të Mamisë i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.
Programi BSC të Mamisë është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë të edukimit të lartë profesional, niveli 6 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Rezultatet e të nxënit për programin BSc të Mamisë janë:
• Demonstrojnë menaxhimin e pavarur të shqyrtimit të shëndetit parësor dhe promovimin e shëndetit të grave nga peri-menarheale deri në periudhat pas menopauzës.
• Demonstrojnë menaxhimin e pavarur të grave gjatë shtatzënisë, lindjes dhe periudhës pas lindjes.
• Demonstrojnë menaxhimin e pavarur të të lindurit gjatë 28 ditëve të para të jetës.
• Vlerësojnë, përdorin, interpretojnë dhe bashkëpunojnë në kërkime.
• Demonstrojnë llogaridhënien profesionale përmes komunikimit bashkëpunues në ofrimin e kujdesit të mamive për gratë dhe familjet e tyre.
• Demonstrojnë mirëkuptimin e koncepteve të parimeve të kujdesit shëndetësor dhe familjarizmin me standardet e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës dhe Odës së Infermierëve të Kosovës.
• Demonstrojnë mendimin kritik dhe gjykimin klinik në praktikën e mamive klinike.
• Aplikojnë aftësitë ndërpersonale dhe të komunikimit për t’u kujdesur për popullatat e ndryshme të grave dhe familjeve të tyre.
• Demonstrojnë zhvillimin e aftësive udhëheqëse të orientuara drejt përfaqësimit të modelit të mamive të kujdesit në praktikën klinike, politikën shëndetësore, arsimin dhe bursën.

6. BSc Shëndeti Publik dhe Mjedisor (180 ECTS):
Programi është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.
Programi është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC dhe Direktivën 2013/55/EU të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë të edukimit të lartë profesional, niveli 6 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Rezultatet e të nxënit për programin janë:
• Identifikoni faktorët socialë dhe shkencorë që ndikojnë në shëndetin mjedisor dhe publik.
• Identifikoni dhe menaxhoni rreziqet e ndryshme ekzistuese shëndetësore të pranishme në mjedis që prekin komunitetin.
• Jini të vetëdijshëm për aspektet ligjore, organizimin dhe kornizat menaxheriale që rregullojnë praktikat e shëndetit publik.
• Të kuptoni çështjet e qëndrueshmërisë, qasjet ndër-disiplinore dhe qasjen e partneritetit për të punuar në shëndetin e mjedisit.
• Fitoni aftësitë themelore në menaxhim, kontabilitet, prokurim dhe komunikim.
• Të diplomuarit e ardhshëm do të kenë karriera të suksesshme në konsulencën mjedisore, menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë, industrinë ushqimore, shërbimet publike të ujit dhe menaxhimin e mbeturinave.
• Menaxhoni dhe ndërhyni në trajtimin e stresuesve që ndikojnë në mjedisin dhe shëndetin tonë.
• Të ketë aftësi të përgjithshme në menaxhim, aspektet përkatëse ligjore dhe gjithashtu aspektet e komunikimit dhe financiar.

Studimet master shkencor:
1. MSc Menaxhment Shëndetësor (120 ECTS):
Programi është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.
Programi është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC dhe Direktivën 2013/55/EU të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e dytë të edukimit të lartë profesional, niveli 7 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Rezultatet e të nxënit për programin janë:
1. për të zhvilluar menaxherë të gatshëm për punë, të cilët mund të ofrojnë udhëheqje efektive në çështjet e shërbimit shëndetësor, ekipe dhe sisteme.
2. të sigurojë që studentët të kenë një bazë të fortë në parimet që mbështesin sistemet dhe shërbimet shëndetësore,
3. planifikimi strategjik,
4. ndryshimi i menaxhimit,
5. menaxhimi financiar dhe ekonomia shëndetësore,
6. Vendimi dhe marrja e politikave të informuara,
7. qeverisja klinike dhe administrimi i rrezikut, dhe
8. strategjitë e inovacionit dhe përmirësimit.

Në përbërjen e vet Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike i ka këto departamente:
1.1. Departamentin e Infermierisë;
1.2. Departamentin e Fizioterapisë
1.3. Departamentin e Radiologjisë Diagnostike
1.4. Departamentin e Biokimisë Laboratorike
1.5. Departamenti i Mamisë
1.6. Departamenti i Shëndetit Publik dhe Mjedisor
1.7. Departamenti i Menaxhmentit Shëndetësor
Fakulteti udhëhiqet nga dekani: Prof.asoc. Milazim Gjocaj

FAKULTETI I STOMATOLOGJISË
Fakulteti i Stomatologjisë është njësi akademike e Kolegjit i angazhuar për mësimdhënie dhe për kërkime të aplikuara shkencore në disiplinat akademike përkatëse.
Mësimdhënia akademike përqendrohet në programet e studimeve të orientuara në praktikë, duke ndjekur konceptin e Institucioneve të Shkencave Mjekësore të Aplikuara të Evropës.
Fakulteti i Stomatologjisë e përqendron profilin e vet arsimor dhe kërkimor për nevojat e vendit, në riaftësimin dhe për mësimin gjatë gjithë jetës të profesionistëve, si dhe ofron shërbime praktike për partnerët vendorë.
Fakulteti i Stomatologjisë ofron këto lloje të studimeve:
1. Studimet themelore të integruara (Dr.Stomatologjisë, me 300 ECTS):
Programi i Stomatologjisë është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i Stomatologjisë i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.
Programi i Stomatologjisë është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC dhe 2013/55/EU të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë dhe të dytë të edukimit të lartë profesional, niveli 7 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Rezultatet e të nxënit për programin e Stomatologjisë janë:
 Merr anamnezën, të kryej ekzaminimin fizikal të pacientit në mënyrë të drejtë, të shfrytëzojë të dhënat e laboratorit, të imazheve dhe të shërbimeve referuese, si dhe të organizojë hulumtimet adekuate për pacientitn;
 Kryej procedurat klinike stomatologjike, duke përfshirë teknikat për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe të çrregullimeve orale dhe dentare;
 Ndërmerr procedurat themelore në kuadër të hulumtimeve dhe menaxhimit në repart, në klinikë ose në praktikën e përgjithshme, duke përfshirë kujdesin fillestar kompetent të emergjencave më të shpeshta stomatologjike;
 Shfrytëzojnë një numër shkathtësishë efektive ndërnjerëzore në praktikën stomatologjike, duke u bazuar në kuptimin e marrëdhënieve ndërnjerëzore, rëndësisë së komunikimit me të sëmurët, me familjarët e tyre dhe me profesionistët e tjerë, të përfshirë në kujdesin e atyre pacientëve;
 Përdorinë në mënyrë rigoroze dëshmitë cilësore dhe sasiore, duke shfrytëzuar njohuritë shkencore të stomatologjisë, me qëllim marrjeje të vendimeve të arsyeshme dhe të shpjegimeve të qarta, dhe gjithashtu t’i njohin dhe t’i aplikojnë parimet themelore të informimit shëndetësor;
 Aplikojnë parimet e terapisë racionale, duke zhvilluar planin e tretmanit bazuar në karakteristikat specifike të të sëmurit, të sëmundjes dhe të terapisë tjetër paraprake, në menaxhimin e sëmundjes, në rehabilitimin, në zvogëlimin e vuajtjeve dhe të paaftësisë;
 Kontribuojnë, sipas mundësive dhe talentit që kanë, në zhvillimin e praktikës mjekësore dhe njohurive themelore të saj nëpërmjet shqyrtimit klinik të punës së publikuar, vëzhgimit të kujdesshëm ose analizimit eksperimentues dhe rigoroz.
Qëndrimet dhe vlerat profesionale
 Pranojnë angazhimet për përkrahjen e standardeve të cilat i kërkon stomatologjia, respektimin e të sëmurëve dhe ruajtjen e fshehtësisë së pacientit (konfidencialiteti);
 Praktikojnë ndershmërinë personale dhe përmbushin përgjegjësitë ligjore dhe etike në kuadër të ofrimit të kujdesit ndaj individëve, ndaj grupeve të popullatës dhe ndaj popullatës në tërësi;
 Ruajnë shprehitë e praktikës reflektuese, të mësimit të vetëdrejtuar dhe edukimit të vazhdueshëm profesional, bashkë me gatishmërinë për të pranuar kufizimet e tyre dhe për të kërkuar ndihmë kur kanë nevojë për te.

2. Studimet bachelor me diplomë të asociuar:
BSc Asistent Dentar dhe Higjienist Dentar (240 ECTS):
Misioni i programit:
Programi i Asistencës Dentare dhe Higjienistit Dentar është Programi 2+2, i cili përbëhet nga diploma e asocuar për asistent dentar dhe diplomë bachelor për higjienist dentar. Pasi një student përfundon dy vitet e para të diplomës së tij katërvjeçare bachelor, ata kanë fituar diplomën e tyre të asociuar.
Misioni i Programit të Asistentit Dentar është t’u mësojë studentëve njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për t’u bërë asistent dentar kompetent, si diplomë e asociuar, i aftë për të kryer një sërë detyrash në mjedise të shumta dentare. Programi bachelor i Higjienistit Dentar do t’u sigurojë të diplomuarve të rinj që të regjistrohen si higjienistë dentarë dhe t’i përgjigjen sfidës së plotësimit të nevojave të shëndetit oral në të ardhmen si një pjesë kyçe e ekipit dentar.

Programi është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.
Programi është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC dhe Direktivën 2013/55/EU të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë të edukimit të lartë profesional, niveli 6 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Rezultatet e të nxënit për programin janë:
• Mbledh të dhëna diagnostikuese dhe të trajtimit.
• Menaxhoni infeksionin dhe kontrollin e rreziqeve.
• Siguroni udhëzime për shëndetin oral të pacientit.
• Ndihmoni në menaxhimin e urgjencave mjekësore.
• Kryeni trajtime klinike mbështetëse.
• Bën radiografi diagnostike.
• Kryen procedurat laboratorike dentare.
• Modelon sjelljet profesionale, etikën dhe sjelljen.
• Kryen procedurat e zyrës dentare.
• Praktikon në mënyrë të sigurt dhe efektive, duke e bërë kujdesin afatgjatë të pacientëve me shqetësim të parë.
• Të njoh rolin dhe përgjegjësinë e higjienistit dentar dhe të demonstrojnë profesionalizëm të vazhdueshëm gjatë gjithë arsimit, trajnimit dhe praktikës së tyre.
• Demonstron vendimmarrje efektive klinike.
• Të përshkruajnë parimet e hulumtimit të mirë, si të arrijmë hulumtimin dhe ta interpretojmë atë për përdorim si pjesë e një qasjeje të bazuar në prova në praktikë.
• Zbaton një qasje të bazuar në prova për të mësuarin, praktikën, gjykimin klinik dhe vendimmarrjen dhe përdorni aftësitë e të menduarit dhe të zgjidhjes së problemeve.
• Vlerëson me saktësi aftësitë dhe kufizimet e tyre, duke demonstruar një praktikë reflektuese, në interes të kujdesit për pacientët me cilësi të lartë dhe të veproni brenda këtyre kufijve.
• Të njohin rëndësinë e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe ta zbatojnë atë në praktikë.

Në përbërjen e vet Fakulteti i Stomatologjisë i ka këto departamente:
1. Departamentin e lëndëve Stomatologjike;
2. Departamentin për Asistent Dentar dhe Higjienist Dentar
Fakulteti udhëhiqet nga dekani: Prof.asoc.Teuta Kutllovci
Prodekan: Prof.ass. Vlora Cakolli

FAKULTETI I FARMACISË
Fakulteti i Farmacisë është njësi akademike e Kolegjit i angazhuar për mësimdhënie dhe për kërkime të aplikuara shkencore në disiplinat akademike përkatëse.
Mësimdhënia akademike përqendrohet në programet e studimeve të orientuara në praktikë, duke ndjekur konceptin e Institucioneve të Shkencave Mjekësore të Aplikuara të Evropës.
Fakulteti i Farmacisë e përqendron profilin e vet arsimor dhe kërkimor për nevojat e vendit, në riaftësimin dhe për mësimin gjatë gjithë jetës të profesionistëve, si dhe ofron shërbime praktike për partnerët vendorë.
Fakulteti i Farmacisë ofron këto lloje të studimeve:
1. Studimet themelore – bachelor:
BSc Farmaci Komunitare )180 ECTS)
Rezultatet e pritura të mësimit
 Të demonstrojnë njohuritë dhe të kuptuarit kritik të fakteve esenciale, koncepteve, principeve dhe të teorisë në relacion me fushat e përmendura më lartë;
 Aftësinë për të aplikuar në praktikë njohuritë e fituara për të plotësuar nevojat e pacientëve dhe të profesionistëve të tjerë shëndetësor;
 Të zhvillojnë planin dhe starategjinë dhe zgjidhjen e probliemeve të ndryshme;
 Të evaluojnë, interpretojnë dhe sintetizojnë informatat farmaceutike dhe bazat e të dhënave;
 Të prezantojnë materialin shkencorë farmaceutikë dhe të argumentojnë në mënyr të qart dhe korrekte, më shkrim dhe me gojë, në audienca të ndryshme;
 Të kalkulojnë dozat e barnave dhe të përcaktojnë regjimet e dozimit;
 Të interpertojnë të dhënat klinike të pacientëve;
 Të interpretojnë përshkrimet e barnave;
 Të manipulojnë në mënyrë të sigurt me materialet kimike dhe farmaceutike;
 Të vlerësojnë rrezikun lidhur me procedurat dhe praktikat farmaceutike;
 Të kenë shkathtësitë e kërkuara lidhur me proceduarat standarde laboratorike farmaceutike;
 Të planifikojnë, disajnojnë dhe zbatojnë hulumtimet e vetëdrejtuara dhe origjinale prej fazës së definimit të problemit, evaluimit i rezulatetve;
 Të punojnë me instrumentet standarde farmaceutike ;
 Të evaluojnë në mënyrë kritike dhe të interpretojnë të dhënat e fituara nga observimet laboratorike dhe klinike, në kuptim të sinjifikancës së tyre;
 Përgatitjen e barnave në mënyrë magjistrale, duke përfshirë edhe produktet sterile;
 Shkathtësitë për kryerjen e analizës së barnave;
 Shkathësitë për të udhëzuar pacientët dhe të tjerët lidhur me shfrytëzimin e sigurt dhe efektiv të barnave;
Qëndrimet dhe vlerat profesionale
 Pranojnë angazhimet për përkrahjen e standardeve të cilat i kërkon mjekësia, respektimin e të sëmurëve dhe ruajtjen e fshehtësisë së pacientit (konfidencialiteti);
 Praktikojnë ndershmërinë personale dhe përmbushin përgjegjësitë ligjore dhe etike në kuadër të ofrimit të kujdesit ndaj individëve, ndaj grupeve të popullatës dhe ndaj popullatës në tërësi;
 Ruajnë shprehitë e praktikës reflektuese, të mësimit të vetëdrejtuar dhe edukimit të vazhdueshëm profesional, bashkë me gatishmërinë për të pranuar kufizimet e tyre dhe për të kërkuar ndihmë kur kanë nevojë për te.
Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC dhe Direktivën 2013/55/EU të Komitetit Evropian për Profesionistët e Mjekësisë. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Bashkimit Evropian. Programi është hartuar në përputhje me ciklin e parë të Procesit të Bolonjës të arsimit të lartë profesional, sipas nivelit 6 KKK/KEK.
Rezultatet e synuara të mësimit pasqyrojnë qartë kompetencat e kërkuara për punësim, edukim të vazhdueshëm ose nevoja të tjera individuale / shoqërore.
Kolegji prodhon farmacistë profesional konkurrues për tregjet e punës kombëtare dhe ndërkombëtare.
Fakulteti garanton disponueshmërinë e personelit mësimor, administrativ dhe teknik të nevojshëm për të përmbushur qëllimet dhe kërkesat e programeve studimore.

2. Studimet master shkencor:
MSc Farmaci (120 ECTS):
Programi është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.
Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Programet lëndore të lëndëve të ofruara në programin e studimit BSc Pharmacy ofrojnë nivel të kënaqshëm në përputhje me profilin dhe fushën e programit. Emërtimet e kurseve janë të ngjashme me programet ndërkombëtare të kësaj dispipline.
Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1500 orë mësimi, përfshirë edhe orët e mësimit të vetëdrejtuar. Një ECTS korrespondon me 25 orë ngarkesë të studentit, përfshirë edhe mësimin e vetëdrejtuar. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e dytë të edukimit të lartë profesional, niveli 7 sipas KKK/EQF. Programi është në përputhje me Direktivën 2013/55/EC dhe Direktivën 2005/36/EC, të Bashkimit Evropian (BE), mbi Njohjen e Kualifikimeve Profesionale. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian.
Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.
Programi është i strukturuar në një sërë lëndësh me kredite të ndryshme, disa të detyrueshme ndërsa të tjera me zgjedhje.
Në përgjithësi, programi përbëhet nga:
• kurse farmaceutike (PhC – Pharmaceutical Courses);
• kurset zgjedhore (EC – Elective Courses).
Kurset farmaceutike janë të gjitha kurse të detyrueshme.
10% të kurseve janë kurse zgjedhore.
Programi i studimit është me kohë të plotë, në kohëzgjatje 2 vite akademike, secili me nga dy semestra, gjithsej 4 semestra. Secili semestër ka kohëzgjatje normale 15 javë. Në secilin semestër trajtohen lëndët të cilët janë të vlerësuar me kredite sipas sistemit europian (ECTS). Numri i lëndëve në çdo semestër akademik është 4 kurse, kurse në semestrin e katërt janë 2 kurse dhe tema e masterit. Pas përfundimit të kurseve individuale studenti kalon edhe provimin përfundimtar gjithpërfshirës.
Në përfundim të programit lëshohet diplomë Bachelor i Shkencave të Farmacisë.
Rezultatet e të nxënit për programin MSc Farmaci:
Rezultatet e të nxënit për programin MSc të Farmacisë janë:
 Rritja e njohurive dhe aftësitë akademike të studentit, për të rritur kualifikimet teorike dhe metodologjike te studentët e graduar në një program bachelorë Farmacisë mbi bazën e kërkimeve më të larta në këtë fushë.
 T’i sigurojë studentit një shkallë të konsiderueshme të njohurive akademike përmes aplikimit të elementeve akademike bazë dhe të avancuara nga disiplinat dhe metodat farmaceutike
 T’i kualifikojë studentët për të vazhduar studimet e tij në nivelin e doktoraturës.
 Ngritja e njohurive në nivelin më të lartë në disiplinat kryesore akademike të zbulimit, zhvillimit, prodhimit dhe aplikimit të barnave.
 Të kuptojë proceset kryesore multidisiplinare dhe marrëdhëniet midis fazave kryesore të zhvillimit të barnave në bazë të njohurive të disiplinave individuale akademike.
 Të zgjerojnë njohuritë nga fusha e farmakologjisë dhe fiziologjisë, kimisë mjekësore, formulimit dhe prodhimit të produkteve farmaceutike dhe disiplinave të ngjashme.
 Të kuptojnë mekanizmat e veprimit të barnave te të sëmurët dhe se si biosistemet komplekse ndikojnë te barnat në kuptimin më të gjerë.
 Të kuptojnë dhe identifikojnë problemet shkencore në fushat e zbulimit, zhvillimit, prodhimit dhe aplikimit të barnave në shoqëri.
 Të fitojnë njohuri për kërkesat rregullatore kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe standardet e cilësisë të vendosura për procesin e zhvillimit të barnave në tërësi.
 Të zotërojnë metodat kryesore eksperimentale shkencore në lidhje me disiplinat akademike: analiza sasiore të të dhënave, llogaritjet komplekse matematikore, raportimi shkencor duke përfshirë vlerësimin dhe diskutimin e të dhënave eksperimentale ose të mbledhura, një qasje kritike ndaj literaturës në këtë fushë, sigurimin e cilësisë dhe njohuri për kërkesat e përgjithshme dhe shkencore dhe etike mbi këto metoda në drejtim të zhvillimit të barnave.
 Janë në gjendje të propozojnë dhe gjejnë zgjidhje të problemeve shumëdimensionale në fushat e zbulimit, zhvillimit, prodhimit dhe aplikimit të barnave.
 Është në gjendje të prezantojë, komunikojë dhe diskutojë njohuritë ndërdisiplinore dhe problemet e lidhura me barnat me kolegë, specialistë të tjerë dhe jospecialistë.
 Të përdorin laboratorë të kualitetit të lartë ku zhvillojnë dhe avansojnë aftësitë thelbësore praktike. Laboratorët përfshijnë laboratorët analitikë, laboratorët për prodhimin në industrinë farmaceutike, laboratorët për hulumtime mikrobiologjike, kimike dhe farmakologjike.

Në përbërjen e vet Fakulteti i Farmacisë e ka departamentin:
1.1. Departamentin e lëndëve Farmaceutike;
Fakulteti udhëhiqet nga dekani: Prof.asoc. Nita Kelmendi
Prodekan për mësim: Prof.ass. Selvete Shuleta
Prodekan për Shkencë: Prof.ass. Nderim Kryeziu