Kriteret e Vlerësimit

KRITERET E VLERËSIMIT

 

Pragu i kalueshmërisë është i përcaktuar sipas sistemit:

Pikë (përqindja)

 

Nota

ETCS nota

Përkufizimi

91-100

 

10

A

Shkëlqyeshëm – njohuri të shkëlqyeshme me vetëm disa gabime minore

81-90

 

9

B

Shumë mirë – mbi mesatare standarde, por me disa gabime

71-80

 

8

C

Mirë – rezultat në përgjithësi i mirë, me disa gabime që vërehen

61-70

 

7

D

Kënaqshëm – mirë, por me mjaft gabime

50-60

 

6

E

Mjafton – rezultatet plotësojnë kriteret minimale

<50

 

5

F

Dobët – kërkohet shumë punë për të fituar kreditë