ZYRA PËR FINANCA DHE KONTABILITET

Zyra për Financa dhe Kontabilitet  – mbikëqyrë dhe menaxhon funksionet e buxhetimit dhe të kontabilitetit të Kolegjit.

Detyrat e Zyrës për Financa dhe Kontabilitet janë:

– Kompleton gjithë dokumentacionin e buxhetit, të arksë dhe dokumentet e tjera materiale, financiare dhe sipas kronologjisë dhe praktikave kontabël iv endos në folder përkatës
– Kujdeset që dokumentacioni të ruhet siç e parashah ligji për menaxhimin e financave publike.
– Aplikon dhe punon në procedurat e detajuara për kriteret e proceseve buxhetore
– Punon në procedurat e zhvillimit të dokumentacionit material dhe financiar.
– Dakordon llogaritë e bankës, arkës dhe llogaritë tjera për mospajtim dhe njofton eprorët për të marrë procedurat e nevojshme.
– Përpunon kodet standard të kontabilitetit dhe ia përshtatë nevojave vetanake.
– Kujdeset për të bashkërenditur të gjitha llogaritë dhe për t’i përputhur mospajtimet.
– Përpilon raportet periodike dhe vjetore lidhur me ecuritë financiare.
– Ndihmon bashkëpunëtorët professionalë në kryerjen e detyrave.
– Përcjell dispozitat ligjore nga lëmia e kontabilitetit dhe e financave.
– Kryen punë të tjera nga kjo lëmi, të cilat ia cakton udhëheqësi.

Zyra për Financa dhe Kontabilitet përbëhet nga:  Zyrtari për Financa, Zyrtari për Kontabilitet, Zurtaret për për pagesa.

Zyrarët e Zyrës për Financa dhe Kontabilitet raportojnë te Presidenti dhe Rektori i Kolegjit.