Programet Hulumtuese

PROGRAMET HULUMTUESE nga fushat me interes hulumtimi

Fushat me interes hulumtimi janë përcaktuar në saje të këtyre kritereve të përgjithshme:

  • nevojës për zhvillim të fushës së veçantë me interes publik e shtetëror;
  • ngecjes në zhvillim të asaj fushe shkencore përgjithësisht në Kosovë;
  • prioriteteve për investime nga institucionet vendore e ndërkombëtare në fushat hulumtuese;
  • programeve studimore pasuniversitare në institucion për arsimimin sistematik të brezit të ri të punonjësve shkencorë dhe të hulumtuesve, si ndërlidhje e punës kërkimore-shkencore me shkollimin e lartë pasuniversitar;
  • mundësive për bashkëpunim me institucionet tjera vendore dhe ndërkombëtare;
  • vlerësimit të resurseve infrastrukturore dhe humane.
  • Rekomandimeve të ekspertëve ndërkombëtarë lidhur me projektet hulumtuese gjatë evaluimit ekstern të Kolegjit

Programet hulumtuese të planifikuara për 2022-2024 janë të fokusuara në këta lëmenjë themelorë hulumtues: stomatologji, shëndet publik, farmakoepidemiologji, radiologji, psikiatri dhe fizioterapi.

Projektet shkencore të aprovuara për vitet 2022-2024 janë:

Nr.protok.

Titulli i projektit

Lëmi shkencor

Bartësit e projektit:

Udhëheqësi i projektit dhe ekipi hulumtues

Periudha e realizimit

Burimet e financimit

IKSH-01/22-

Vlerësimi i shëndetit oral në Kosovë

Stomatologji

Udhëheqës i projektit:

Prof.dr.sc. Veton Hoxha

 

Ekipi hulumtues:

1. Prof.ass.Lulëjeta Ferisi-Shabani – Pedodonci&Stom.Preventive

2. Prof.ass.Granita Muhaxheri –Periodontologji

3. Prof.ass.Shefqet Mrasori – Endodonci

4. Prof.ass.Jeta Kelmendi-Ortodonci

2022-2024

AMECC “Rezonanca”

 

IKSH-02/22-

Analiza dhe kontrolli i duhanpirjes në Kosovë:

MPOWER matjeve sipas WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC

Shëndet Publik

Udhëheqës i projektit:

Prof.ass. Gazmend Zhuri

 

Ekipi hulumtues:

1. Prof.asoc.Agim Krasniqi – Kardiolog

2. Prof.asoc. Milazim Gjocaj – Shëndet Publik

3. Prof.ass.Valdet Hashani – Mjekësi Familjare

4. Ligj. Ilir Kurtishi – Onkolog

2022-2024

AMECC “Rezonanca”

 

IKSH-03/22-

Utilizimi i barnave në klinikat e QKUK-së

Farmako-epidemiologji

Udhëheqës i projektit:

Prof.ass. Ermira Krasniqi

 

Ekipi hulumtues:

1. Prof.asoc.Besim Memedi-Farmakologji

2. Prof.ass. Selvete Shuleta – Farmakovigjilencë

3. Prof.ass.Nderim Kryeziu – Farmaci

4. Ass. Ardian Rugova – Farmaci

2022-2024

AMECC “Rezonanca”

 

IKSH-04/22-

Roli i PET/CT në diagnostikimin metastazave të tumorëve dhe vlerësimin e efikasitetit të kimioterapisë

Radiologji Diagnostike

Udhëheqës i projektit:

Prof.ass. Vildane Goga

 

Ekipi hulumtues:

1. Prof.asoc.Serbeze Kabashi – Radiologe

2. Ligj. Lavdim Ymeri – Radiolog

3. Prof.asoc. Serbeze Kabashi – Radiolog

4. Ass. Doriana Berberi – Onkologe

2022-2024

AMECC “Rezonanca”

 

IKSH-05/22-

Vlerësimi i trajtimit të pacientëve dhe organizimit të kujdesit infemieror në Qendrat e Kujdesit Mental në Kosovë

Psikiatri

Farmaci

Infermieri

Udhëheqës i projektit:

Prof.asoc. Naim Fanaj

 

Ekipi hulumtues:

1. Prof.asoc.Ramadan Halimi – Psikiatër

2. Ligj. Hasan Gashi – Infermieri

3. Prof.ass. Gani Shabani – Psikiatër

4. Ligj. Korab Ukella – Farmaci

2022-2024

AMECC “Rezonanca”

 

IKSH-06/22-

Efektiviteti i metodave Kinesio-taping për menaxhimin e dhimbjeve të shpinës dhe gjurit

Fizioterapi

Udhëheqës i projektit:

Prof.asoc. Zheralldin Durguti

Prof.dr. Kenzo Case

 

Ekipi hulumtues:

1. Prof.asoc.Bekim Haxhiu – Fizioterapeut

2. Ligj. Feim Gashi – Fizioterapeut

3. Ligj. Visar Memaj – Fizioterapeut

4. Ligj. Blerton Hulaj – Fizioterapeut

2022-2024

AMECC “Rezonanca”