MBËSHTETJA FINANCIARE

Mbeshtetja financiare per hulumtime
FINANCIMI
IKSH veprimtarinë e vet kërkimore-shkencore e realizon nëpërmjet mjeteve financiare të siguruara nga:
a) fondet vetanake të Institucionit
b) mjetet që i realizon IKSH, me shërbimet komerciale shkencore e profesionale
c) fondacionet dhe donacionet tjera alternative të ligjshme
d) mjetet e buxhetit të Kosovës të destinuara për veprimtarinë kërkimore-shkencore, përkatësisht të projekteve për të
cilat MASHT-i shpall konkurs
e) grandet e jashtme për mbështetjen e veprimtarisë kërimore-shkencore
f) nga burime të tjera të ligjshme.