Konkurs

Në bazë të nenit 109 të Statutit dhe nenit 6 të Rregullores së studimeve të Kolegjit të Shkencave Mjekësore “Rezonanca”, Senati në mbledhjen e mbajtur më 28.05.2021 miratoi këtë:

 

KONKURS

Për pranimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2021/2022

Kolegji i Shkencave Mjekësore “Rezonanca” në Prishtinë, në vitin e parë të studimeve, në programet e studimeve Bachelor dhe Master, në vitin akademik 2021/2022, do të regjistrojë studentët në programet e akredituara të paraqitura në tabelën vijuese:

 

Programet studimore të akredituara

Vendimi për

akreditim

Nr. i

studentëve

1. Programi Bachelor i Shkencave të Mamisë (180 ECTS)

1366/19D, dt.

29.07.2019

40
2. Programi Bachelor i Shkencave të Infermierisë (180 ECTS)

1366/19D, dt.

29.07.2019

100

3. Programi Bachelor i Shkencave të Biokimisë Laboratorike (180

ECTS)

1366/19D, dt.

29.07.2019

50

4. Programi Bachelor i Shkencave të Radiologjisë Diagnostike (180

ECTS)

1366/19D, dt.

29.07.2019

50

5. Programi Bachelor i Shkencave të Farmacisë Komunitare (180

ECTS)

147/20D. Dt.

11.02.2020

120
6. Programi Bachelor i Shkencave të Fizioterapisë (180 ECTS)

147/20D. Dt.

11.02.2020

120
7. Programi i Stomatologjisë (Dr.Stom, 300 ECTS)

1571/20D, dt.

11.09.2020

60
8. Programi Master i Shkencave të Farmacisë (120 ECTS)

1366/19D, dt.

29.07.2019

50

 

 

KUSHTET E KONKURSIT

 

Në konkurs mund të paraqiten kandidatët të cilët i plotësojnë këto kushte:

 • të gjithë të diplomuarit e shkollave të mesme të Kosovës, në programet e të cilave kanë dëgjuar së paku një vit Biologji, Kimi dhe Fizikë, me provimin e maturës të kryer, të vërtetuar me Diplomë;
 • të gjithë të diplomuarit e shkollave të mesme të profesionale mjekësore të Kosovës, me provimin e maturës të kryer, të vërtetuar me Diplomë;
 • të gjithë të diplomuarit e shkollave të mesme të Kosovës, në programet e të cilave kanë dëgjuar së paku një vit Biologji, Kimi dhe Fizikë, në sistemin pa provim të maturës, të vërtetuar me Diplomë;
 • të gjithë të diplomuarit e shkollave të mesme të shteteve të tjera (duhet të paraqesin certifikatën dhe diplomën për kryerjen e shkollimit 12-vjeçar, në programet e të cilave kanë dëgjuar së paku një vit Biologji, Kimi dhe Fizikë, të nostifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inivacionit e Kosovës);

 

 • të gjithë të graduarit ose të regjistruar në institucione të arsimit të lartë nga lëmenjtë e shkencave mjekësore, shkencave natyrore ose të shkencave të përafërta me

 

Nëse kandidatët nuk i plotësojnë të gjitha kushtet për lëndët Biologji, Kimi ose Fizikë sipas pikës një të paraparë në kushtet e konkursit, duhet të kalojë vlerësimin plotësues nga ajo lënd.

Në programet Master mund të paraqiten kandidatët të cilët i plotësojnë këto kushte:

 • kanë të përfunduar nivelin bachelor në programin adekuat të fushës (180 ECTS), të vërtetuar me Diplomë;
 • të gjithë të diplomuarit e nivelit bachelor në programet e fushës të shteteve të tjera (aplikuesit shtetas të Republikës së Kosovës duhet të paraqesin diplomën për kryerjen e nivelit bachelor, të nostifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inivacionit e Kosovës)

 

Njohja e certifikatave, përkatësisht diplomave të jashtme do të bëhet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inivacionit.

 

MËNYRA E PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE

 

 1. Për nxënësit që kanë diplomë për kryerjen e shkollës së mesme e nuk kanë pasur provim të maturës:
  1. Suksesi në shkollën e mesme deri në 20 pikë
  2. Suksesi në provimin pranues deri në 80 pikë

 

 1. Për nxënësit që kanë diplomë për kryerjen e shkollës së mesme dhe e kanë dhënë me sukses provimin e maturës:
  1. Suksesi në shkollën e mesme deri në 20 pikë
  2. Suksesi në maturë deri në 50 pikë
  3. Suksesi në provimin pranues deri në 30 pikë

 

Provimi pranues sipas programeve mbahet nga lëndët e paraqitura në tabelën vijuese:

 

Programi i studimit Lëndët në provimin kualifikues
1. Bachelor i Shkencave të Mamisë (180 ECTS) Biologji, Kimi, Fizikë
2. Bachelor i Shkencave të Infermierisë (180 ECTS) Biologji, Kimi, Fizikë
3. Bachelor i Shkencave të Biokimisë Laboratorike (180 ECTS) Biologji, Kimi, Fizikë
4. Bachelor i Shkencave të Radiologjisë Diagnostike (180 ECTS) Biologji, Kimi, Fizikë
5. Bachelor i Shkencave të Farmacisë Komunitare (180 ECTS) Biologji, Kimi, Fizikë, Matematikë
6. Bachelor i Shkencave të Fizioterapisë (180 ECTS) Biologji, Fizikë
7. Stomatologji (Dr.Stom, 300 ECTS) Biologji, Kimi, Fizikë

 

Të drejtë radhitjeje, përkatësisht pranimi, kanë vetëm kandidatët që arrijnë 20% nga numri i pikëve të parapara për provimin pranues.

Nëse numri i pikëve të disa kandidatëve është i barabartë, zgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të suksesit të përgjithshëm nga shkolla e mesme. Nëse edhe pas kësaj do të kemi të njëjtën dukuri, merret suksesi nga lëndët e ngushta profesionale. Nëse edhe pas kësaj kemi të njëjtën dukuri, zgjedhjen e kandidatëve e bën Komisioni për pranimin e studentëve të rinj.

 

Për studimet Master, kandidatët për regjistrim do të përzgjedhen në bazë të këtyre kritereve:

 1. Suksesi gjatë studimeve në nivelin bachelor (nota mesatare e studimeve) = 60 pikë
 2. Publikimeve, pjesëmarrjeve në kongrese/konferenca/takime profesionale dhe aktivitet të tjetër kërkimore-shkencore = 10 pikë
 3. Trajnime, kurse të tjera të kryera = 20 pikë
 4. Njohja e Gjuhës Angleze (të dëshmuar me certifikatë/diplomë = 10 pikë

 

Nëse numri i pikëve të disa kandidatëve është i barabartë, zgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të suksesit gjatë studimeve bachelor nga lëndët e ngushta profesionale. Nëse edhe pas kësaj kemi të njëjtën dukuri, zgjedhjen e kandidatëve e bën Komisioni për pranimin e studentëve të rinj.

 

AFATET E KONKURSIT

 

Paraqitja e dokumenteve fillon nga data 03 qershor 2021, prej orës 09:00-18:00.

Për afatin e parë, provimi pranues do të mbahet më 30 shtator 2021, në orën 10:00. Paraqitja e dokumenteve për afatin e dytë të konkursit zgjatë deri më 13 tetor 2021, kurse provimi pranues për afatin e dytë do të mbahet më 14 tetor 2021, në orën 10:00.

Paraqitja e dokumenteve për studimet Master bëhet deri më 08 nëntor 2021.

Paraqitja e dokumenteve bëhet në Kolegjin e Shkencave Mjekësore “Rezonanca” (në Veterrnik).

 

Për paraqitje në konkurs kandidatët duhet të sjellin:

 • Certifikatën e lindjes
 • Dëftesat e shkollës së mesme;
 • Diplomën e shkollës së mesme;
 • Fletë-aplikacionin (që merret dhe plotësohet në Institucion).
 • Vendimin për njohjen e shkollimit jashtë vendit (nostifikimi) nga Ministria e Arsimit, Shkencës,Teknologjisë dhe
 • Kopjen e leternjoftimit

 

Për paraqitje në konkurs për studimet Master kandidatët duhet të sjellin:

 • Certifikatën e
 • Diplomën Bachelor (me 180 ECTS).
 • Fletë-aplikacionin (që merret dhe plotësohet në Institucion).
 • Vendimin për njohjen e shkollimit jashtë vendit (nostifikimi) nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe
 • Kopjen e
 • Dëshmitë lidhur me publikimet shkencore (kopjet).
 • Dëshmitë lidhur me trajnimet tjera (certifikatat/diplomat).
 • Dëshmitë për testin e gjuhës angleze (certifikata/diploma).

 

Me rastin e paraqitjes në konkursin për pranim kandidatët paguajnë 15 Euro.

Në të gjitha fazat e procedurës së pranimit kandidatët me vete duhet të sjellin dokumentin e identifikimit.

Kandidatët e pranuar, për regjistrim duhet të paraqesin:

 • Fletë-aplikacionin për regjistrim (i cili merret në Institucion);
 • Një fotografi të formatit 5 x 6 cm;
 • Fletëpagesën për këstin e parë të pagesës së

 

Me rastin e regjistrimit kandidatët e nënshkruajnë Kontratën me Kolegjin.

 

Kandidatët mund të informohen nëpërmjet:

 • Informatorit të KSHMR për vitin akademik 2021/2022 (merret në Kolegj)
 • Tel. 038-544-754, prej orës 09:00 deri 18:00
 • E-mail: [email protected]
 • Web-faqës: rezonanca-rks.com

 

Konkurs Rezonanca 2021-2022

Konkurs Rezonanca 2021-2022 Programet e reja te akredituara