Konkurs

KONKURS
Për pranimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2023/2024

Alma Mater Europaea Campus College “REZONANCA” në Prishtinë, në vitin e parë të studimeve, në programet e studimeve Bachelor dhe Master, në vitin akademik 2023/2024, do të regjistrojë studentët në programet e akredituara të paraqitura në tabelën vijuese:

1. Programi BSc Infermieri (180 ECTS)
2. Programi BSc Biokimi Laboratorike (180 ECTS)
3. Programi BSc Radiologji Diagnostike (180 ECTS)
4. Programi BSc Shëndeti Publik dhe Mjedisor (180 ECTS)
5. Programi BSc Asistent Dentar dhe Higjienist Dentar (240 ECTS)
6. Programi i Stomatologjisë (Dr.Stom, 300 ECTS)
7. Programi Master i Shkencave të Farmacisë (120 ECTS)

8. Programi BSc Farmaci Komunitare (180 ECTS)

 

 

Paraqitja e dokumenteve fillon nga data 1 korrik 2023, prej orës 09:00-19:00.
Për afatin e parë, provimi pranues do të mbahet më 31 korrik 2023, sipas këtij orari:

Orari Programi

09:00 BSc Farmaci Komunitare
10:00   BSc Infermieri
11:00    BSc Biokimi Laboratorike
12:00    BSc Radiologji Diagnostike
13:00    BSc Shëndeti Publik&Mjedisor + BSc Asistent Dentar&Higjienist Dentar
14:00    Stomatologji

Paraqitja e dokumenteve për afatin e dytë të konkursit zgjatë deri më 13 tetor 2023, kurse provimi pranues për afatin e dytë do të mbahet më 14 tetor 2023, në orën 10:00.
Paraqitja e dokumenteve për studimet Master bëhet deri më 08 nëntor 2023.
Paraqitja e dokumenteve bëhet në Alma Mater Europaea Campus College “Rezonanca” (në Veterrnik).

Për paraqitje në konkurs kandidatët duhet të sjellin:

 Certifikatën e lindjes
 Dëftesat e shkollës së mesme;
 Diplomën e shkollës së mesme;
 Fletë-aplikacionin (që merret dhe plotësohet në Institucion).
 Vendimin për njohjen e shkollimit jashtë vendit (nostifikimi) nga Ministria e Arsimit,
Shkencës,Teknologjisë dhe Inivacionit.
 Kopjen e leternjoftimit

Për paraqitje në konkurs për studimet Master kandidatët duhet të sjellin:

 Certifikatën e lindjes.
 Diplomën Bachelor (me 180 ECTS).
 Fletë-aplikacionin (që merret dhe plotësohet në Institucion).
 Vendimin për njohjen e shkollimit jashtë vendit (nostifikimi) nga Ministria e Arsimit,
Shkencës, Teknologjisë dhe Inivacionit.
 Kopjen e leternjoftimit.
 Dëshmitë lidhur me publikimet shkencore (kopjet).
 Dëshmitë lidhur me trajnimet tjera (certifikatat/diplomat).
 Dëshmitë për testin e gjuhës angleze (certifikata/diploma).

Me rastin e paraqitjes në konkursin për pranim kandidatët paguajnë 15 Euro.
Në të gjitha fazat e procedurës së pranimit kandidatët me vete duhet të sjellin dokumentin e
identifikimit.

Kandidatët e pranuar, për regjistrim duhet të paraqesin:

 Fletë-aplikacionin për regjistrim (i cili merret në Institucion);
 Një fotografi të formatit 4.5 x 6 cm;
 Fletëpagesën për këstin e parë të pagesës së studimeve.

Me rastin e regjistrimit kandidatët e nënshkruajnë Kontratën me Kolegjin.