Konkurs

KONKURS
Për pranimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2022/2023

Alma Mater Europaea Campus College “REZONANCA” në Prishtinë, në vitin e parë të studimeve, në programet e studimeve Bachelor dhe Master, në vitin akademik 2022/2023, do të regjistrojë studentët në programet e akredituara të paraqitura në tabelën vijuese:

  • Programi BSc Infermieri
  • Programi BSc Biokimi Laboratorike
  • Programi BSc Radiologji Diagnostike
  • Programi BSc Farmaci Komunitare
  • Programi BSc Fizioterapi
  • Programi i Stomatologjisë
  • Programi MSc Farmaci 
  • Programi BSc Asistent Dentar dhe Higjienist Dentar
  • Programi BSc Shëndeti Publik dhe Mjedisor
  • Programi MSc Menaxhment Shëndetësor

 

Paraqitja e dokumenteve fillon nga data 19 korrik 2022, prej orës 09:00-18:00.
Për afatin e parë, provimi pranues do të mbahet më 29 korrik 2022, në orën 10:00. Paraqitja e
dokumenteve për afatin e dytë të konkursit zgjatë deri më 04 tetor 2022, kurse provimi pranues
për afatin e dytë do të mbahet më 04 tetor 2022, në orën 10:00.
Paraqitja e dokumenteve për studimet Master bëhet deri më 08 nëntor 2022.
Paraqitja e dokumenteve bëhet në Alma Mater Europaea Campus College Rezonanca (në
Veterrnik).

Për paraqitje në konkurs kandidatët duhet të sjellin:

 Certifikatën e lindjes
 Dëftesat e shkollës së mesme;
 Diplomën e shkollës së mesme;
 Fletë-aplikacionin (që merret dhe plotësohet në Institucion).
 Vendimin për njohjen e shkollimit jashtë vendit (nostifikimi) nga Ministria e Arsimit,
Shkencës,Teknologjisë dhe Inivacionit.
 Kopjen e leternjoftimit

Për paraqitje në konkurs për studimet Master kandidatët duhet të sjellin:

 Certifikatën e lindjes.
 Diplomën Bachelor (me 180 ECTS).
 Fletë-aplikacionin (që merret dhe plotësohet në Institucion).
 Vendimin për njohjen e shkollimit jashtë vendit (nostifikimi) nga Ministria e Arsimit,
Shkencës, Teknologjisë dhe Inivacionit.
 Kopjen e leternjoftimit.
 Dëshmitë lidhur me publikimet shkencore (kopjet).
 Dëshmitë lidhur me trajnimet tjera (certifikatat/diplomat).
 Dëshmitë për testin e gjuhës angleze (certifikata/diploma).

Me rastin e paraqitjes në konkursin për pranim kandidatët paguajnë 15 Euro.
Në të gjitha fazat e procedurës së pranimit kandidatët me vete duhet të sjellin dokumentin e
identifikimit.

Kandidatët e pranuar, për regjistrim duhet të paraqesin:

 Fletë-aplikacionin për regjistrim (i cili merret në Institucion);
 Një fotografi të formatit 4.5 x 6 cm;
 Fletëpagesën për këstin e parë të pagesës së studimeve.

Me rastin e regjistrimit kandidatët e nënshkruajnë Kontratën me Kolegjin.