Zyra për Koordinim me Komitetin Nacional për Provimin Final

Kjo Zyre bashkëpunon me Komisionin Kombëtar për Provimin Përfundimtar dhe ndihmon studentët të përgatiten për provimin kombëtar.

Deri më tani kjo Zyre nuk ka pasur asnjë aktivitet në ushtrim të kompetencave të saja, për shkak se Komiteti Nacional për Provimin Final i emëruar nga MASHTI brenda Divizionit për Ekzaminimin e Profesioneve të Rregulluara ende nuk ka filluar me organizimin e provimeve finale nacionale për profesionet e rregulluara në Kosovë.