ZYRA PER SIGURIMIN E CILËSISË

Procedurat për kontrollin e cilësisë dhe të vlerësimit realizohen nga Zyra për Sigurimin e Cilësisë, e themeluar brenda Kolegjit, dhe udhëheqen në përputhje me standardet ndërkombëtare të vlerësimit. Zyra për Sigurimin e Cilësisë përbëhet nga një grup i stafit akademik, të emëruar nga Rektori dhe i aprovuar nga Këshili Drejtues.

ZKC përbëhet nga 14 (katërmbëdhjetë) anëtarë:

 • Drejtori i ZKC – Prof.asoc. Basri Lenjani

Anëtarët nga stafi akademik:

 • ass. Murat Berisha
 • ass. Imer Sadriu
 • ass. Jeta Kelmendi
 • Antigona Sadikaj
 • Jetmir Sejdiu
 • Ardian Ukmata

Zyrtarët e lartë të ZKC:

 • Jahir Gashi,
 • Nora Brajshori,
 • Marigona Shala,
 • Vanesa Kabashi
 • Përfaqësuesit student: tre (3) përfaqësues studentë

 

Detyrat e Zyrës për Sigurimin e Cilësisë janë:

 • Administrimi i proceseve të vlerësimit sipas planifikimit të bërë, në përputhje me Kornizën e Politikave për Sigurimin e Cilësisë të Kolegjit.
 • Kryerja e proceseve operacionale për realizimin e aktiviteteve vlerësuese të cilësisë në Kolegj
 • Përpunimi i informacioneve të grumbulluara nga faza e grumbullimit të të dhënave
 • Grumbullimi i materialit të nevojshëm referent për vlerësim të brendshëm të aktiviteteve të veçanta të Kolegjit
 • Menaxhimi i procesit të shpërndarjes dhe publikimit të raporteve të aktiviteteve vlerësuese
 • Themelimi i grupeve punuese sipas rekomandimeve të Komitetit të Kolegjit për Sigurimin e Cilësisë për të realizuar aktivitetet e vlerësimit sipas nevojës.

 

Detyrat më specifike të ZSC janë:

 • Rritja e veprimtarive ndërgjegjësuese brenda institucionit në lidhje me rëndësinë e sigurimit të cilësisë;
 • Koordinon me anëtarët e tjerë të stafit të Kolegjit zbatimin e planit strategjik;
 • Harton dokumente dhe udhëzime të tjera të nevojshme për sigurimin e cilësisë;
 • Kontribuon në mënyrë aktive në Kolegj në funksion të kryerjes së aktiviteteve të lidhura me sigurimin e cilësisë;
 • Harton raporte të brendshme të vetëvlerësimit;
 • Mbledh dhe arkivon dokumentet e nevojshme ashtu siç kërkohet nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës (AKA), dhe mban korrespodencën e rregullt me AKA-në;
 • Harton planin strategjik për përmirësimin e cilësisë sipas rekomandimeve të ekspertëve ndërklombëtarë, të cilin e dorëzon edhe në AKA;
 • Merr pjesë aktive në vlerësimin e përgjithshëm të aktiviteteve në Kolegjit përfshirë stafin akademik, administrative dhe në infrastructure, etj.
 • Organizon procesin e akreditimit institucional dhe asiston në procesin e akreditimit të programeve studimore;
 • Organizon, administron dhe kontrollon procesin e vlerësimit të stafit akademik, administrativ, atë të shërbimeve për studentë, dhe atë të infrastrukturës etj.;
 • Menaxhon procesin e shpërndarjes, dhe publikimit të raporteve të aktiviteteve vlerësuese;
 • Ofron asistencë operative për Komitetin për Sigurimin e Cilësisë;
 • Udheheqë grupe punuese, sipas propozimit të Komitetit për Sigurimin e Cilësisë në nivel të Kolegjit dhe me miratim të Rektorit, për të realizuar aktivitetet e vlerësimit sipas nevojës;
 • Kujdeset që rektorati, njësitë akademike e organizative dhe organet drejtuese të Kolegjit të zbatojnë dinamikën e planeve të veprimit për zbatimin e standardeve të akreditimit dhe rekomandimeve të AKA-së, dhe harton raporte çdo tre muaj për progresin e zbatimit të rekomandimeve dhe standardeve, ku për të njejtat e njofton Rektorin;
 • Dy herë në vit koordinatori i Zyrës për Sigurimin e Cilësisë në Kolegj i raporton Senatit për sigurimin e cilësisë brenda Kolegjit;
 • Udhëheqë proceset e akreditimit dhe riakreditimit institucional, si dhe të programeve studimore dhe mban komunikim të rregullt me AKA-në, dhe institucionet tjera relevante brenda dhe jashtë vendit.
 • Zyra për sigurimin e cilësisë përkrahet nga zyrtarët administrativ dhe akademik në hartimin e analizave të nevojshme për këtë zyrë.
 • Ruan proceset e evaluimit të stafit në bazë të procedurës për vlerësim

 

Zyrtarët e Lartë Administrativë të ZSC janë:

 • Jahir Gashi,
 • Nora Brajshori,
 • Marigona Shala

 

Zyrtarët e Lartë të ZSC raportojnë te Rektori dhe Prorektori për Marrëdhënie Me Jashtë, Zhvillim dhe Sigurim të Cilësisë.