BSc Infermieri

BSc Infermieri (180 ECTS)

Programi BSc të Infermierisë është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi BSc të Infermierisë i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.

Programi BSC të Infermierisë është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë të edukimit të lartë profesional, niveli 6 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.

Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.

Rezultatet e të nxënit për programin BSc të Infermierisë janë:

 • kuptojnë konceptet kyçe të disiplinave që mbështesin edukimin dhe trajnimin e të gjithë profesionistëve të kujdesit shëndetësor, si dhe njohuri të detajuara të disa prej këtyre.
 • kuptojnë strukturën dhe funksionin e trupit të njeriut, së bashku me një njohuri për mosfunksionim dhe patologjitë;
 • kuptojnë filozofinë e kujdesit shëndetësor dhe social, rreguallativat, si dhe të kuptojnë përcjelljen e tyre në etikë dhe praktikën e bazuar në evidencë;
 • kuptojnë rëndësinë e shkencave sociale dhe psikologjike të shëndetit dhe të kujdesit shëndetësor;
 • rolin e praktikantëve të kujdesit shëndetësor në promovimin e shëndetit dhe edukimi shëndetësor;
 • legjislacionit dhe kodi profesional statutor të sjelljes që ndikojnë në shëndetin dhe praktikën e kujdesit social.
 • të kenë aftësi për të mbledhur dhe vlerësuar provat dhe informacionin nga një gamë të gjerë të burimeve;
 • aftësi për të përdorur metoda për të mbledhur dhe interpretuar të dhënat në mënyrë që të sigurojë informacion që do të informojë ose të realizojë përfitim praktik.
 • Zgjidhjen e problemeve
 • të menduarit logjik dhe sistematik;
 • aftësi për të nxjerrë konkluzione të arsyetuara dhe gjykimeve të qëndrueshme.
 • aftësitë efektive në komunikimin e informacionit, këshilla, mësim, dhe mendimit profesional për kolegë, pacientë, klientë, të afërmit e tyre dhe kujdestarët dhe, kur është e nevojshme, për grupet e kolegëve apo klientëve.
 • Aftësia për të kuptuar, manipuluar, me gojë dhe paraqitjen e të dhënave numerike.
 • aftësi për t’u angazhuar me teknologji, veçanërisht efektiv përdorimin efikas të informacionit dhe teknologjisë së komunikimit.
 • Pranojnë angazhimet për përkrahjen e standardeve të cilat i kërkon stomatologjia, respektimin e të sëmurëve dhe ruajtjen e fshehtësisë së pacientit (konfidencialiteti);
 • Praktikojnë ndershmërinë personale dhe përmbushin përgjegjësitë ligjore dhe etike në kuadër të ofrimit të kujdesit ndaj individëve, ndaj grupeve të popullatës dhe ndaj popullatës në tërësi;

Ruajnë shprehitë e praktikës reflektuese, të mësimit të vetëdrejtuar dhe edukimit të vazhdueshëm profesional, bashkë me gatishmërinë për të pranuar kufizimet e tyre dhe për të kërkuar ndihmë kur kanë nevojë për te.