BSc Asistent Dentar dhe Higjienist Dentar

BSc Asistent Dentar dhe Higjienist Dentar (240 ECTS):

Misioni i programit:

Programi i Asistencës Dentare dhe Higjienistit Dentar është Programi 2+2, i cili përbëhet nga diploma e asocuar për asistent dentar dhe diplomë bachelor për higjienist dentar. Pasi një student përfundon dy vitet e para të diplomës së tij katërvjeçare bachelor, ata kanë fituar diplomën e tyre të asociuar.

Misioni i Programit të Asistentit Dentar është t’u mësojë studentëve njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për t’u bërë asistent dentar kompetent, si diplomë e asociuar, i aftë për të kryer një sërë detyrash në mjedise të shumta dentare. Programi bachelor i Higjienistit Dentar do t’u sigurojë të diplomuarve të rinj që të regjistrohen si higjienistë dentarë dhe t’i përgjigjen sfidës së plotësimit të nevojave të shëndetit oral në të ardhmen si një pjesë kyçe e ekipit dentar.

Programi është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.

Programi është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC dhe Direktivën 2013/55/EU të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë të edukimit të lartë profesional, niveli 6 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.

Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.

Rezultatet e të nxënit për programin janë:

 • Mbledh të dhëna diagnostikuese dhe të trajtimit.
 • Menaxhoni infeksionin dhe kontrollin e rreziqeve.
 • Siguroni udhëzime për shëndetin oral të pacientit.
 • Ndihmoni në menaxhimin e urgjencave mjekësore.
 • Kryeni trajtime klinike mbështetëse.
 • Bën radiografi diagnostike.
 • Kryen procedurat laboratorike dentare.
 • Modelon sjelljet profesionale, etikën dhe sjelljen.
 • Kryen procedurat e zyrës dentare.
 • Praktikon në mënyrë të sigurt dhe efektive, duke e bërë kujdesin afatgjatë të pacientëve me shqetësim të parë.
 • Të njoh rolin dhe përgjegjësinë e higjienistit dentar dhe të demonstrojnë profesionalizëm të vazhdueshëm gjatë gjithë arsimit, trajnimit dhe praktikës së tyre.
 • Demonstron vendimmarrje efektive klinike.
 • Të përshkruajnë parimet e hulumtimit të mirë, si të arrijmë hulumtimin dhe ta interpretojmë atë për përdorim si pjesë e një qasjeje të bazuar në prova në praktikë.
 • Zbaton një qasje të bazuar në prova për të mësuarin, praktikën, gjykimin klinik dhe vendimmarrjen dhe përdorni aftësitë e të menduarit dhe të zgjidhjes së problemeve.
 • Vlerëson me saktësi aftësitë dhe kufizimet e tyre, duke demonstruar një praktikë reflektuese, në interes të kujdesit për pacientët me cilësi të lartë dhe të veproni brenda këtyre kufijve.
 • Të njohin rëndësinë e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe ta zbatojnë atë në praktikë.