BSc Mami

BSc Mami (180 ECTS):

Programi BSc të Mamisë është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi BSc të Mamisë i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.

Programi BSC të Mamisë është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë të edukimit të lartë profesional, niveli 6 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.

Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.

Rezultatet e të nxënit për programin BSc të Mamisë janë:

  • Demonstrojnë menaxhimin e pavarur të shqyrtimit të shëndetit parësor dhe promovimin e shëndetit të grave nga peri-menarheale deri në periudhat pas menopauzës.
  • Demonstrojnë menaxhimin e pavarur të grave gjatë shtatzënisë, lindjes dhe periudhës pas lindjes.
  • Demonstrojnë menaxhimin e pavarur të të lindurit gjatë 28 ditëve të para të jetës.
  • Vlerësojnë, përdorin, interpretojnë dhe bashkëpunojnë në kërkime.
  • Demonstrojnë llogaridhënien profesionale përmes komunikimit bashkëpunues në ofrimin e kujdesit të mamive për gratë dhe familjet e tyre.
  • Demonstrojnë mirëkuptimin e koncepteve të parimeve të kujdesit shëndetësor dhe familjarizmin me standardet e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës dhe Odës së Infermierëve të Kosovës.
  • Demonstrojnë mendimin kritik dhe gjykimin klinik në praktikën e mamive klinike.
  • Aplikojnë aftësitë ndërpersonale dhe të komunikimit për t’u kujdesur për popullatat e ndryshme të grave dhe familjeve të tyre.
  • Demonstrojnë zhvillimin e aftësive udhëheqëse të orientuara drejt përfaqësimit të modelit të mamive të kujdesit në praktikën klinike, politikën shëndetësore, arsimin dhe bursën.