BSc Fizioterapi

BSc Fizioterapi (180 ECTS):

Programi BSc të Fizioterapisë është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi BSc të Fizioterapisë i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.

Programi BSC të Fizioterapisë është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC dhe Direktivën 2013/55/EU të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë të edukimit të lartë profesional, niveli 6 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.

Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.

Rezultatet e të nxënit për programin BSc të Fizioterapisë janë:

 • Aftësi për të zbatuar njohuritë dhe aftësitë e fituara teorike në zhvillimin, mirëmbajtjen dhe restaurimin e lëvizjes, si dhe aftësitë funksionale të individëve dhe grupeve të të gjitha moshave, si dhe individëve dhe / ose grupeve, lëvizja dhe aftësia funksionale e të cilëve janë të atakuara, të kufizuara, të prekura apo të përkeqësuara për shkak të një sëmundjeje ose dëmtimi;
 • Aftësi për të zbatuar aftësitë dhe gjykimin e mendimit kritik në planifikimin, zbatimin dhe vlerësimin e efektivitetit të procesit të fizioterapisë;
 • Aftësi për të aplikuar teorinë e bazuar në dëshmi nga fusha të ndryshme në përvojën praktike;
 • Aftësi për kryerjen autonome të detyrave të profesionit, marrjen e vendimeve dhe zgjidhjen e problemeve profesionale;
 • Aftësi për të analizuar, sintetizuar dhe parashikuar problemet profesionale dhe zgjidhjet brenda një ekipi multidisiplinar;
 • Të marrë pjesë në mënyrë efektive në qasjet ndër-profesionale në ofrimin e kujdesit shëndetësor;
 • Aftësi për të zbatuar metodat dhe procedurat kërkimore në fushën e fizioterapisë;
 • Përdorni disa aftësi efektive ndërpersonale në praktikën mjekësore, bazuar në kuptimin e marrëdhënieve ndërpersonale, rëndësinë e komunikimit me pacientët, familjen dhe profesionistët e tjerë të përfshirë në kujdesin e këtyre pacientëve;
 • Kontribuoni sipas talenteve dhe potencialeve, në zhvillimin e praktikës mjekësore dhe njohurive të saj bazë përmes diskutimit klinik të punës së botuar, vëzhgimit të kujdesshëm ose eksperimentimit dhe analizës së rreptë
 • Pranoni angazhimin për të mbështetur standardet që kërkon pacienti, respektojnë pacientët dhe konfidencialitetin e pacientëve;
 • Të praktikoni ndershmërinë personale dhe të përmbushni përgjegjësitë ligjore dhe etike nga ofrimi i kujdesit për individët, grupet dhe popullsinë e përgjithshme;

Mbani aftësitë e praktikës reflektuese, të vetë-udhëhequr, arsimin dhe edukimin profesional të vazhdueshëm, së bashku me gatishmërinë për të pranuar kufizimet e tyre dhe për të kërkuar ndihmë kur është e nevojshme.