BSc Shëndeti Publik dhe Mjedisor

BSc Shëndeti Publik dhe Mjedisor (180 ECTS):

Programi është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.

Programi është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC dhe Direktivën 2013/55/EU të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë të edukimit të lartë profesional, niveli 6 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.

Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.

Rezultatet e të nxënit për programin janë:

  • Identifikoni faktorët socialë dhe shkencorë që ndikojnë në shëndetin mjedisor dhe publik.
  • Identifikoni dhe menaxhoni rreziqet e ndryshme ekzistuese shëndetësore të pranishme në mjedis që prekin komunitetin.
  • Jini të vetëdijshëm për aspektet ligjore, organizimin dhe kornizat menaxheriale që rregullojnë praktikat e shëndetit publik.
  • Të kuptoni çështjet e qëndrueshmërisë, qasjet ndër-disiplinore dhe qasjen e partneritetit për të punuar në shëndetin e mjedisit.
  • Fitoni aftësitë themelore në menaxhim, kontabilitet, prokurim dhe komunikim.
  • Të diplomuarit e ardhshëm do të kenë karriera të suksesshme në konsulencën mjedisore, menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë, industrinë ushqimore, shërbimet publike të ujit dhe menaxhimin e mbeturinave.
  • Menaxhoni dhe ndërhyni në trajtimin e stresuesve që ndikojnë në mjedisin dhe shëndetin tonë.
  • Të ketë aftësi të përgjithshme në menaxhim, aspektet përkatëse ligjore dhe gjithashtu aspektet e komunikimit dhe financiar.