Programet Master

 1. MSc Farmaci (120 ECTS):

Programi është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.

Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.

Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.

Programet lëndore të lëndëve të ofruara në programin e studimit BSc Pharmacy ofrojnë nivel të kënaqshëm në përputhje me profilin dhe fushën e programit. Emërtimet e kurseve janë të ngjashme me programet ndërkombëtare të kësaj dispipline.

Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1500 orë mësimi, përfshirë edhe orët e mësimit të vetëdrejtuar. Një ECTS korrespondon me 25 orë ngarkesë të studentit, përfshirë edhe mësimin e vetëdrejtuar. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e dytë të edukimit të lartë profesional, niveli 7 sipas KKK/EQF. Programi është në përputhje me Direktivën 2013/55/EC dhe Direktivën 2005/36/EC, të Bashkimit Evropian (BE), mbi Njohjen e Kualifikimeve Profesionale. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian.

Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.

Programi është i strukturuar në një sërë lëndësh me kredite të ndryshme, disa të detyrueshme ndërsa të tjera me zgjedhje.

Në përgjithësi, programi përbëhet nga:

 • kurse farmaceutike (PhC – Pharmaceutical Courses);
 • kurset zgjedhore (EC – Elective Courses).

Kurset farmaceutike janë të gjitha kurse të detyrueshme.

10% të kurseve janë kurse zgjedhore.

Programi i studimit është me kohë të plotë, në kohëzgjatje 2 vite akademike, secili me nga dy semestra, gjithsej 4 semestra. Secili semestër ka kohëzgjatje normale 15 javë. Në secilin semestër trajtohen lëndët të cilët janë të vlerësuar me kredite sipas sistemit europian (ECTS). Numri i lëndëve në çdo semestër akademik është 4 kurse, kurse në semestrin e katërt janë 2 kurse dhe tema e masterit. Pas përfundimit të kurseve individuale studenti kalon edhe provimin përfundimtar gjithpërfshirës.

Në përfundim të programit  lëshohet diplomë Bachelor i Shkencave të Farmacisë.

Rezultatet e të nxënit për programin MSc Farmaci:

Rezultatet e të nxënit për programin MSc të Farmacisë janë:

 • Rritja e njohurive dhe aftësitë akademike të studentit, për të rritur kualifikimet teorike dhe metodologjike te studentët e graduar në një program bachelorë Farmacisë mbi bazën e kërkimeve më të larta në këtë fushë.
 • T’i sigurojë studentit një shkallë të konsiderueshme të njohurive akademike përmes aplikimit të elementeve akademike bazë dhe të avancuara nga disiplinat dhe metodat farmaceutike
 • T’i kualifikojë studentët për të vazhduar studimet e tij në nivelin e doktoraturës.
 • Ngritja e njohurive në nivelin më të lartë në disiplinat kryesore akademike të zbulimit, zhvillimit, prodhimit dhe aplikimit të barnave.
 • Të kuptojë proceset kryesore multidisiplinare dhe marrëdhëniet midis fazave kryesore të zhvillimit të barnave në bazë të njohurive të disiplinave individuale akademike.
 • Të zgjerojnë njohuritë nga fusha e farmakologjisë dhe fiziologjisë, kimisë mjekësore, formulimit dhe prodhimit të produkteve farmaceutike dhe disiplinave të ngjashme.
 • Të kuptojnë mekanizmat e veprimit të barnave te të sëmurët dhe se si biosistemet komplekse ndikojnë te barnat në kuptimin më të gjerë.
 • Të kuptojnë dhe identifikojnë problemet shkencore në fushat e zbulimit, zhvillimit, prodhimit dhe aplikimit të barnave në shoqëri.
 • Të fitojnë njohuri për kërkesat rregullatore kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe standardet e cilësisë të vendosura për procesin e zhvillimit të barnave në tërësi.
 • Të zotërojnë metodat kryesore eksperimentale shkencore në lidhje me disiplinat akademike: analiza sasiore të të dhënave, llogaritjet komplekse matematikore, raportimi shkencor duke përfshirë vlerësimin dhe diskutimin e të dhënave eksperimentale ose të mbledhura, një qasje kritike ndaj literaturës në këtë fushë, sigurimin e cilësisë dhe njohuri për kërkesat e përgjithshme dhe shkencore dhe etike mbi këto metoda në drejtim të zhvillimit të barnave.
 • Janë në gjendje të propozojnë dhe gjejnë zgjidhje të problemeve shumëdimensionale në fushat e zbulimit, zhvillimit, prodhimit dhe aplikimit të barnave.
 • Është në gjendje të prezantojë, komunikojë dhe diskutojë njohuritë ndërdisiplinore dhe problemet e lidhura me barnat me kolegë, specialistë të tjerë dhe jospecialistë.
 • Të përdorin laboratorë të kualitetit të lartë ku zhvillojnë dhe avansojnë aftësitë thelbësore praktike. Laboratorët përfshijnë laboratorët analitikë, laboratorët për prodhimin në industrinë farmaceutike, laboratorët për hulumtime mikrobiologjike, kimike dhe farmakologjike.

 

 1. MSc Menaxhment Shëndetësor (120 ECTS):

Programi është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.

Programi është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC dhe Direktivën 2013/55/EU të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e dytë të edukimit të lartë profesional, niveli 7 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.

Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.

Rezultatet e të nxënit për programin janë:

 1. për të zhvilluar menaxherë të gatshëm për punë, të cilët mund të ofrojnë udhëheqje efektive në çështjet e shërbimit shëndetësor, ekipe dhe sisteme.
 2. të sigurojë që studentët të kenë një bazë të fortë në parimet që mbështesin sistemet dhe shërbimet shëndetësore,
 3. planifikimi strategjik,
 4. ndryshimi i menaxhimit,
 5. menaxhimi financiar dhe ekonomia shëndetësore,
 6. Vendimi dhe marrja e politikave të informuara,
 7. qeverisja klinike dhe administrimi i rrezikut, dhe
 8. strategjitë e inovacionit dhe përmirësimit.

 

Studimet Themelore të Integruara

 1. Studimet themelore të integruara (Dr.Stomatologjisë, me 300 ECTS):

Programi i Stomatologjisë është i modeluar në objektivat e kualifikimit. Programi i Stomatologjisë i referohet kompetencave akademike, aftësisë për të marrë punësim adekuat për plotësimin e nevojave të tregut të punës, aftësisë për të marrë punësim adekuat duke gërshëtuar aspektin teorik me atë praktik dhe zhvillimin e personalitetit të studentëve në fushat e specializimit.

Programi i Stomatologjisë është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe Kornizën për Kualifikimet e Zonës Europiane të Arsimit të Lartë. Një vit akademik korrespondon me 60 pikë të kredive ECTS. Një vit akademik ka 1800 orë mësimi. Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC dhe 2013/55/EU të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore. Si i tillë programi është i krahasueshëm me programet e vendeve të Unionit Evropian. Programi është i hartuar në përputhje me Procesin e Bolonjës, ciklin e parë dhe të dytë të edukimit të lartë profesional, niveli 7 sipas KKK/KEK (EQF). Komponentët individualë të programit kombinohen ashtu që të arrijnë më së miri objektivat e specifikuara të kualifikimit dhe ofrojnë forma adekuate të mësimdhënies dhe të mësuarit.

Disiplinat brenda kurrikulit janë të organizuara në një rrjedhë logjike dhe plotësojnë përkufizimin dhe përcaktimin e saktë të kompetencave të përgjithshme dhe specifike, si dhe pajtueshmërinë me programet e studimit dhe kurrikulat e dorëzuara në ZEAL.

Rezultatet e të nxënit për programin e Stomatologjisë janë:

 • Merr anamnezën, të kryej ekzaminimin fizikal të pacientit në mënyrë të drejtë, të shfrytëzojë të dhënat e laboratorit, të imazheve dhe të shërbimeve referuese, si dhe të organizojë hulumtimet adekuate për pacientitn;
 • Kryej procedurat klinike stomatologjike, duke përfshirë teknikat për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe të çrregullimeve orale dhe dentare;
 • Ndërmerr procedurat themelore në kuadër të hulumtimeve dhe menaxhimit në repart, në klinikë ose në praktikën e përgjithshme, duke përfshirë kujdesin fillestar kompetent të emergjencave më të shpeshta stomatologjike;
 • Shfrytëzojnë një numër shkathtësishë efektive ndërnjerëzore në praktikën stomatologjike, duke u bazuar në kuptimin e marrëdhënieve ndërnjerëzore, rëndësisë së komunikimit me të sëmurët, me familjarët e tyre dhe me profesionistët e tjerë, të përfshirë në kujdesin e atyre pacientëve;
 • Përdorinë në mënyrë rigoroze dëshmitë cilësore dhe sasiore, duke shfrytëzuar njohuritë shkencore të stomatologjisë, me qëllim marrjeje të vendimeve të arsyeshme dhe të shpjegimeve të qarta, dhe gjithashtu t’i njohin dhe t’i aplikojnë parimet themelore të informimit shëndetësor;
 • Aplikojnë parimet e terapisë racionale, duke zhvilluar planin e tretmanit bazuar në karakteristikat specifike të të sëmurit, të sëmundjes dhe të terapisë tjetër paraprake, në menaxhimin e sëmundjes, në rehabilitimin, në zvogëlimin e vuajtjeve dhe të paaftësisë;
 • Kontribuojnë, sipas mundësive dhe talentit që kanë, në zhvillimin e praktikës mjekësore dhe njohurive themelore të saj nëpërmjet shqyrtimit klinik të punës së publikuar, vëzhgimit të kujdesshëm ose analizimit eksperimentues dhe rigoroz.

Qëndrimet dhe vlerat profesionale

 • Pranojnë angazhimet për përkrahjen e standardeve të cilat i kërkon stomatologjia, respektimin e të sëmurëve dhe ruajtjen e fshehtësisë së pacientit (konfidencialiteti);
 • Praktikojnë ndershmërinë personale dhe përmbushin përgjegjësitë ligjore dhe etike në kuadër të ofrimit të kujdesit ndaj individëve, ndaj grupeve të popullatës dhe ndaj popullatës në tërësi;
 • Ruajnë shprehitë e praktikës reflektuese, të mësimit të vetëdrejtuar dhe edukimit të vazhdueshëm profesional, bashkë me gatishmërinë për të pranuar kufizimet e tyre dhe për të kërkuar ndihmë kur kanë nevojë për te.